Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Факултет по математика и информатика

 

 

У Ч Е Б Е Н   П Л А Н

 

Област на висше образование:
4. Природни науки, математика и информатика

 

Професионално направление:
4.6. Информатика и компютърни науки

 

Специалност:
Компютърни информационни технологии

Форма на обучение:
Редовна

 

Образователно-квалификационна степен:
Бакалавър

 

Срок на обучение:
4 години (8 семестъра)

 

Професионална квалификация:
Информатик

 

Обучението по учебния план започва през:
2019/2020 учебна година

 

Код на учебния план:
19300400

 

Учебният план е утвърден от Академичния съвет с протокол № 7/29.03.2019 г.

 


Учебни дисциплини

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
1. Основи на комуникационната и компютърната техника 1 6.0 180 45 20 0 25 0 0 0 0 135 И 1
2. Основи на програмирането 1 6.0 180 65 30 10 25 0 0 0 0 115 И 1
3. Комуникационни средства, системи и технологии 1 6.0 180 60 30 30 0 0 0 0 0 120 И 1
4. Линейна алгебра и аналитична геометрия І част 1 6.0 180 70 35 35 0 0 0 0 0 110 И 1
5. Английски език 1 2.0 60 25 0 25 0 0 0 0 0 35 ТО 1
6. Практикум по офис системи 1 2.0 60 30 0 0 30 0 0 0 0 30 ТО 1
7. Спорт 1 2.0 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1, 2
8. Принципи на обектно ориентирания подход 2 6.0 180 85 35 20 30 0 0 0 0 95 И 2
9. Линейна алгебра и аналитична геометрия ІІ част 2 6.0 180 65 30 35 0 0 0 0 0 115 И 2
10. Дискретна математика 2 5.0 150 55 25 30 0 0 0 0 0 95 И 2
11. Теория на информацията и предаване на данни 2 5.0 150 50 25 25 0 0 0 0 0 100 И 2
12. Математически анализ І част 2 6.0 180 80 40 40 0 0 0 0 0 100 И 2
13. Спорт 2 2.0 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 ТО 1, 2
14. Структури от данни 3 6.0 180 75 30 20 25 0 0 0 0 105 И 3
15. Архитектура и организация на компютрите 3 7.0 210 80 35 15 30 0 0 0 0 130 И 3
16. Функционално програмиране 3 6.0 180 55 20 15 20 0 0 0 0 125 И 3
17. Математически анализ ІІ част 3 6.0 180 80 40 40 0 0 0 0 0 100 И 3
18. Web технологии 3 5.0 150 55 20 10 25 0 0 0 0 95 И 3
19. Операционни системи 4 7.0 210 70 30 15 25 0 0 0 0 140 И 4
20. Алгебра 4 6.0 180 80 40 40 0 0 0 0 0 100 И 4
21. Избираема дисциплина I 4 7.0 210 55 20 10 25 0 0 0 0 155 И 4
22. Избираема дисциплина ІI 4 4.0 120 35 15 0 20 0 0 0 0 85 И 4
23. Избираема дисциплина ІІI 4 4.0 120 30 0 0 30 0 0 0 0 90 ТО 4
24. Факултативна дисциплина І 4 2.0 60 20 0 20 0 0 0 0 0 40 ТО 4
25. Бази данни и приложението им 5 7.0 210 105 40 30 35 0 0 0 0 105 И 5
26. Числени методи 5 5.0 150 70 35 20 15 0 0 0 0 80 И 5
27. Визуално програмиране 5 6.0 180 45 15 10 20 0 0 0 0 135 И 5
28. Диференциални уравнения 5 5.0 150 70 35 35 0 0 0 0 0 80 И 5
29. Учебна практика във фирма 5 3.0 90 30 0 0 30 0 0 0 0 60 ТО 5
30. Избираема дисциплина ІV 5 4.0 120 35 0 15 20 0 0 0 0 85 И 5
31. Управление на проекти на компютърни информационни системи 6 5.0 150 50 25 0 25 0 0 0 0 100 И 6
32. Компютърни мрежи и комуникациии 6 6.0 180 55 25 10 20 0 0 0 0 125 И 6
33. Изследване на операциите 6 5.0 150 55 25 20 10 0 0 0 0 95 И 6
34. Интелигентни системи за управление 6 6.0 180 70 25 20 25 0 0 0 0 110 И 6
35. Избираема дисциплина V 6 5.0 150 45 20 25 0 0 0 0 0 105 И 6
36. Избираема дисциплина VI 6 3.0 90 30 15 0 15 0 0 0 0 60 И 6
37. Проектиране и технологии на системи за управление 7 6.0 180 50 20 0 30 0 0 0 0 130 И 7
38. Теория на вероятностите 7 7.0 210 60 25 35 0 0 0 0 0 150 И 7
39. Програмиране на Java 7 6.0 180 40 20 0 20 0 0 0 0 140 И 7
40. Методи, модели и алгоритми за синтез на изображения 7 6.0 180 50 25 0 25 0 0 0 0 130 И 7
41. Избираема дисциплина VІI 7 5.0 150 40 15 0 25 0 0 0 0 110 И 7
42. Защита на информацията 8 5.0 150 45 20 0 25 0 0 0 0 105 И 8
43. Избираема дисциплина VІІI 8 5.0 150 45 20 0 25 0 0 0 0 105 И 8
44. Избираема дисциплина IX 8 5.0 150 45 20 0 25 0 0 0 0 105 И 8
45. Избираема дисциплина X 8 5.0 150 40 15 0 25 0 0 0 0 110 И 8

 


Избираеми дисциплини

Избираема дисциплина I

Дисциплина
1. Проектиране и анализ на компютърни алгоритми
2. Алгоритмични стратегии

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
21. Избираема дисциплина I 4 7.0 210 55 20 10 25 0 0 0 0 155 И 4

Избираема дисциплина ІI

Дисциплина
1. Web платформи
2. Разработване на Web базирани приложения
3. Web компоненти

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
22. Избираема дисциплина ІI 4 4.0 120 35 15 0 20 0 0 0 0 85 И 4

Избираема дисциплина III

Дисциплина
1. Асемблиране на компютри
2. CAD-CAM системи
3. Периферни устройства на компютърни системи
4. Високопроизводителни компютри
5. Софтуер за настройка и диагностика на компютърни системи

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 5)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
23. Избираема дисциплина ІІI 4 4.0 120 30 0 0 30 0 0 0 0 90 ТО 4

Избираема дисциплина ІV

Дисциплина
1. Теория на графите
2. Алгоритми и нелинейни структури
3. Сложност и алгоритми
4. Логическо програмиране
5. Програмиране в LINUX
6. Практическо програмиране с PYTHON

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 6)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
30. Избираема дисциплина ІV 5 4.0 120 35 0 15 20 0 0 0 0 85 И 5

Избираема дисциплина V

Дисциплина
1. Геометрия
2. Комплексен анализ
3. Статистика
4. Нелинейно оптимиране
5. Геометрия на фракталите
6. Кодиране и защита на данни

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 6)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
35. Избираема дисциплина V 6 5.0 150 45 20 25 0 0 0 0 0 105 И 6

Избираема дисциплина VI

Дисциплина
1. Приложни програмни продукти с отворен код
2. Графичен дизайн на печатни издания
3. Мултимедийни технологии
4. Операционни системи за мобилни устройства
5. Методи за транслация

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 5)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
36. Избираема дисциплина VI 6 3.0 90 30 15 0 15 0 0 0 0 60 И 6

Избираема дисциплина VII

Дисциплина
1. Web базирани информационни системи
2. Разпределени бази от данни
3. Анализ и синтез на информационни системи
4. Програмиране на роботизирани системи
5. Разработка на системи с изкуствен интелект
6. Проектиране и администриране на компютърни мрежи

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 6)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
41. Избираема дисциплина VІI 7 5.0 150 40 15 0 25 0 0 0 0 110 И 7

Избираема дисциплина VІII

Дисциплина
1. Математически основи на софтуерната надеждност
2. Тестване и изпитване на компютърни системи за управление
3. Надеждност на програмното осигуряване
4. Надеждност и ефективност на системи за управление
5. Човеко компютърни взаимодействия

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 5)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
43. Избираема дисциплина VІІI 8 5.0 150 45 20 0 25 0 0 0 0 105 И 8

Избираема дисциплина IX

Дисциплина
1. Криптология
2. Компютърна и мрежова сигурност
3. Компютърна стеганография
4. Сигурност за облачните услуги
5. Сигурност на мобилни персонални устройства

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 5)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
44. Избираема дисциплина IX 8 5.0 150 45 20 0 25 0 0 0 0 105 И 8

Избираема дисциплина X

Дисциплина
1. Мобилни компютърни системи
2. Проектиране на приложения за мобилни персонални устройства
3. Безжични сензорни мрежи
4. Сървърно Web програмиране
5. 3D моделиране на обекти и сцени

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 5)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
45. Избираема дисциплина X 8 5.0 150 40 15 0 25 0 0 0 0 110 И 8

 


Факултативни дисциплини

Факултативна дисциплина І

Дисциплина
1. Правни аспекти по информационни технологии
2. Компютърен английски език
3. Делови комуникации
4. Презентационни умения

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
24. Факултативна дисциплина І 4 2.0 60 20 0 20 0 0 0 0 0 40 ТО 4

 


Форми на завършване на обучението

Студентите избират една от изброените по-долу групи форми на завършване на обучението.

Група форми на завършване на обучението I

Форма Кредити
1. Писмен държавен изпит по информатика 10.0

Група форми на завършване на обучението II

Форма Кредити
1. Защита на дипломна работа 10.0

 


Обобщена информация за учебния план

Кредити и хорариум на дисциплините

Семестър Кредити Хорариум Седм.
ауд.
заетост
Общо Аудиторна заетост Индивидуална работа със студенти СР
Общо Л СУ ЛУ Общо Л СУ ЛУ
1 30.0 900 325 115 130 80 0 0 0 0 575 21.67
2 30.0 900 365 155 180 30 0 0 0 0 535 24.33
3 30.0 900 345 145 100 100 0 0 0 0 555 23.00
4 30.0 900 290 105 85 100 0 0 0 0 610 19.33
5 30.0 900 355 125 110 120 0 0 0 0 545 23.67
6 30.0 900 305 135 75 95 0 0 0 0 595 20.33
7 30.0 900 240 105 35 100 0 0 0 0 660 16.00
8 20.0 600 175 75 0 100 0 0 0 0 425 11.67
Общо 230.0 6900 2400 960 715 725 0 0 0 0 4500 20.00
%       40.00 29.79 30.21            

Брой дисциплини и брой форми на контрол

Семестър Брой дисциплини Брой изпити Брой текущи оценки
Общо Задължителни Избираеми Факултативни
1 7 7 0 0 4 2
2 6 6 0 0 5 1
3 5 5 0 0 5 0
4 6 2 3 1 4 2
5 6 5 1 0 5 1
6 6 4 2 0 6 0
7 5 4 1 0 5 0
8 4 1 3 0 4 0
Общо 44 33 10 1 38 6
%   75.00 22.73 2.27 86.36 13.64

 

      Забележка. При преброяването на дисциплините:

      - в семестрите - отчетен е броят на реално изучаваните дисциплини (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени по веднъж в два семестъра).

      - в учебния план - броят на дисциплините в равен на броя на формите на контрол (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени само по веднъж).

      Поради тези причини е възможно в четирите колони "Брой дисциплини" сумата от стойностите от редовете за семестрите да е по-голяма от съответната стойност в реда "Общо".

Завършване на обучението

№ на група Брой форми на завършване в групата Кредити Часове самостоятелна работа
Общо Държавни изпити Защити на дипломна работа
1 1 1 0 10.0 300
2 1 0 1 10.0 300

 


Време за прочитане на данните: 0.312 сек.     Време за генериране на страницата: 0.047 сек.

Университетска информационна система, 2014 г.