Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Факултет по математика и информатика

 

 

У Ч Е Б Е Н   П Л А Н

 

Област на висше образование:
4. Природни науки, математика и информатика

 

Професионално направление:
4.6. Информатика и компютърни науки

 

Специалност:
Бизнес информатика

Форма на обучение:
Редовна

 

Образователно-квалификационна степен:
Бакалавър

 

Срок на обучение:
4 години (8 семестъра)

 

Професионална квалификация:
Информатик

 

Обучението по учебния план започва през:
2019/2020 учебна година

 

Код на учебния план:
19300900

 

Учебният план е утвърден от Академичния съвет с протокол № 7/29.03.2019 г.

 


Учебни дисциплини

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
1. Основи на бизнес информатиката 1 5.0 150 45 20 0 25 0 0 0 0 105 И 1
2. Основи на програмирането 1 7.0 210 65 30 10 25 0 0 0 0 145 И 1
3. Линейна алгебра и аналитична геометрия 1 7.0 210 80 35 45 0 0 0 0 0 130 И 1
4. Математически анализ І част 1 7.0 210 70 35 35 0 0 0 0 0 140 И 1
5. Английски език 1 2.0 60 20 0 20 0 0 0 0 0 40 ТО 1
6. Спорт 1 2.0 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1, 2
7. Основи на обектно ориентираното програмиране 2 8.0 240 80 35 20 25 0 0 0 0 160 И 2
8. Микроикономика 2 4.0 120 60 30 30 0 0 0 0 0 60 И 2
9. Дискретна математика 2 6.0 180 55 25 30 0 0 0 0 0 125 И 2
10. Математически анализ ІІ част 2 7.0 210 75 35 40 0 0 0 0 0 135 И 2
11. Спорт 2 2.0 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 ТО 1, 2
12. Факултативна дисциплина I 2 3.0 90 30 0 0 30 0 0 0 0 60 ТО 2
13. Базови структури от данни 3 6.0 180 75 30 20 25 0 0 0 0 105 И 3
14. Макроикономика 3 5.0 150 60 30 30 0 0 0 0 0 90 И 3
15. Компютърни архитектури 3 6.0 180 80 35 15 30 0 0 0 0 100 И 3
16. Диференциални уравнения 3 6.0 180 70 35 35 0 0 0 0 0 110 И 3
17. Функционално програмиране 3 5.0 150 55 20 15 20 0 0 0 0 95 И 3
18. Факултативна дисциплина ІI 3 2.0 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 ТО 3
19. Операционни системи 4 6.0 180 70 30 15 25 0 0 0 0 110 И 4
20. Базови концепции в програмирането 4 5.0 150 50 20 0 30 0 0 0 0 100 И 4
21. Статистика 4 6.0 180 80 35 20 25 0 0 0 0 100 И 4
22. Основи на финансите 4 5.0 150 60 30 30 0 0 0 0 0 90 И 4
23. Линейно оптимиране 4 4.0 120 45 20 15 10 0 0 0 0 75 И 4
24. Избираема дисциплина I 4 4.0 120 40 20 20 0 0 0 0 0 80 И 4
25. Приложение на базите от данни в икономиката 5 9.0 270 100 35 30 35 0 0 0 0 170 И 5
26. Маркетинг 5 4.0 120 45 20 25 0 0 0 0 0 75 И 5
27. Визуално програмиране 5 5.0 150 45 15 10 20 0 0 0 0 105 И 5
28. Web технологии 5 5.0 150 45 15 0 30 0 0 0 0 105 ТО 5
29. Основи на управлението 5 4.0 120 45 20 25 0 0 0 0 0 75 И 5
30. Избираема дисциплина ІІ 5 3.0 90 30 15 15 0 0 0 0 0 60 И 5
31. Разработване и компютъризирано управление на бизнес проекти 6 4.0 120 45 20 0 25 0 0 0 0 75 И 6
32. Числени методи 6 5.0 150 65 30 20 15 0 0 0 0 85 И 6
33. Компютърни мрежи 6 6.0 180 55 25 10 20 0 0 0 0 125 И 6
34. Геометрия 6 5.0 150 60 30 20 10 0 0 0 0 90 И 6
35. Експертни системи 6 6.0 180 70 25 20 25 0 0 0 0 110 И 6
36. Избираема дисциплина ІII 6 4.0 120 50 20 30 0 0 0 0 0 70 И 6
37. Компютърна сигурност 7 7.0 210 55 25 0 30 0 0 0 0 155 И 7
38. Бизнес информационни системи 7 7.0 210 55 20 0 35 0 0 0 0 155 И 7
39. Учебна практика във фирма 7 4.0 120 25 0 0 25 0 0 0 0 95 ТО 7
40. Избираема дисциплина IV 7 6.0 180 35 0 0 35 0 0 0 0 145 И 7
41. Избираема дисциплина V 7 6.0 180 50 20 0 30 0 0 0 0 130 И 7
42. Избираема дисциплина VI 8 5.0 150 35 15 20 0 0 0 0 0 115 И 8
43. Избираема дисциплина VІІ 8 5.0 150 45 20 0 25 0 0 0 0 105 И 8
44. Избираема дисциплина VIII 8 5.0 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100 И 8
45. Избираема дисциплина ІX 8 5.0 150 40 20 20 0 0 0 0 0 110 И 8

 


Избираеми дисциплини

Избираема дисциплина І

Дисциплина
1. Съвременна аритметика
2. Алгебра
3. Увод в математическото моделиране
4. Комплексен анализ

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
24. Избираема дисциплина I 4 4.0 120 40 20 20 0 0 0 0 0 80 И 4

Избираема дисциплина ІI

Дисциплина
1. Бизнес диагностика
2. Основи на предприемачеството
3. Управление на човешките ресурси
4. Програмни продукти за маркетингови изследвания

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
30. Избираема дисциплина ІІ 5 3.0 90 30 15 15 0 0 0 0 0 60 И 5

Избираема дисциплина ІII

Дисциплина
1. Икономика на труда
2. Международни финанси
3. Финансови пазари и инвестиции
4. Организационно поведение
5. Счетоводство
6. Маркетингов мениджмънт
7. Планиране и програмиране

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 7)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
36. Избираема дисциплина ІII 6 4.0 120 50 20 30 0 0 0 0 0 70 И 6

Избираема дисциплина IV

Дисциплина
1. Инструментални средства за разработване на информационни системи
2. Електронна търговия
3. Програмни среди за обработка на икономическа информация
4. Система за компютърни изчисления "Mathematica"

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
40. Избираема дисциплина IV 7 6.0 180 35 0 0 35 0 0 0 0 145 И 7

Избираема дисциплина V

Дисциплина
1. Разпределени бази от данни
2. Софтуерни технологии
3. Web-базирани информационни системи
4. Програмиране на Java

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
41. Избираема дисциплина V 7 6.0 180 50 20 0 30 0 0 0 0 130 И 7

Избираема дисциплина VI

Дисциплина
1. Теория на вероятностите
2. Моделиране в икономиката
3. Приложение на вариационните методи в икономиката
4. Кодиране и защита на данни
5. Увод във финансовата математика

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 5)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
42. Избираема дисциплина VI 8 5.0 150 35 15 20 0 0 0 0 0 115 И 8

Избираема дисциплина VII

Дисциплина
1. Облачни изчисления
2. Корпоративен и рекламен дизайн
3. Мултимедийни технологии
4. CASE- среди за обекто-ориентиран дизайн и програмиране
5. Логическо програмиране

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 5)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
43. Избираема дисциплина VІІ 8 5.0 150 45 20 0 25 0 0 0 0 105 И 8

Избираема дисциплина VIII

Дисциплина
1. Икономика на труда
2. Международни финанси
3. Финансови пазари и инвестиции
4. Организационно поведение
5. Счетоводство
6. Маркетингов мениджмънт
7. Планиране и програмиране

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 7)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
44. Избираема дисциплина VIII 8 5.0 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100 И 8

Избираема дисциплина IX

Дисциплина
1. Комплексен анализ
2. Теория на числата
3. Приложение на вариационните методи в икономиката
4. Алгебра

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
45. Избираема дисциплина ІX 8 5.0 150 40 20 20 0 0 0 0 0 110 И 8

 


Факултативни дисциплини

Факултативна дисциплина I

Дисциплина
1. Практикум по обектно ориентирано програмиране
2. Проектиране и анализ на компютърни алгоритми

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
12. Факултативна дисциплина I 2 3.0 90 30 0 0 30 0 0 0 0 60 ТО 2

Факултативна дисциплина II

Дисциплина
1. Бизнес английски език
2. Правни аспекти по информационни технологии
3. Делови комуникации
4. Презентационни умения

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
18. Факултативна дисциплина ІI 3 2.0 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 ТО 3

 


Форми на завършване на обучението

Студентите избират една от изброените по-долу групи форми на завършване на обучението.

Група форми на завършване на обучението I

Форма Кредити
1. Писмен държавен изпит по информатика 10.0

Група форми на завършване на обучението II

Форма Кредити
1. Защита на дипломна работа 10.0

 


Обобщена информация за учебния план

Кредити и хорариум на дисциплините

Семестър Кредити Хорариум Седм.
ауд.
заетост
Общо Аудиторна заетост Индивидуална работа със студенти СР
Общо Л СУ ЛУ Общо Л СУ ЛУ
1 30.0 900 310 120 140 50 0 0 0 0 590 20.67
2 30.0 900 330 125 150 55 0 0 0 0 570 22.00
3 30.0 900 370 150 145 75 0 0 0 0 530 24.67
4 30.0 900 345 155 100 90 0 0 0 0 555 23.00
5 30.0 900 310 120 105 85 0 0 0 0 590 20.67
6 30.0 900 345 150 100 95 0 0 0 0 555 23.00
7 30.0 900 220 65 0 155 0 0 0 0 680 14.67
8 20.0 600 170 75 70 25 0 0 0 0 430 11.33
Общо 230.0 6900 2400 960 810 630 0 0 0 0 4500 20.00
%       40.00 33.75 26.25            

Брой дисциплини и брой форми на контрол

Семестър Брой дисциплини Брой изпити Брой текущи оценки
Общо Задължителни Избираеми Факултативни
1 6 6 0 0 4 1
2 6 5 0 1 4 2
3 6 5 0 1 5 1
4 6 5 1 0 6 0
5 6 5 1 0 5 1
6 6 5 1 0 6 0
7 5 3 2 0 4 1
8 4 0 4 0 4 0
Общо 44 33 9 2 38 6
%   75.00 20.45 4.55 86.36 13.64

 

      Забележка. При преброяването на дисциплините:

      - в семестрите - отчетен е броят на реално изучаваните дисциплини (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени по веднъж в два семестъра).

      - в учебния план - броят на дисциплините в равен на броя на формите на контрол (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени само по веднъж).

      Поради тези причини е възможно в четирите колони "Брой дисциплини" сумата от стойностите от редовете за семестрите да е по-голяма от съответната стойност в реда "Общо".

Завършване на обучението

№ на група Брой форми на завършване в групата Кредити Часове самостоятелна работа
Общо Държавни изпити Защити на дипломна работа
1 1 1 0 10.0 300
2 1 0 1 10.0 300

 


Време за прочитане на данните: 0.281 сек.     Време за генериране на страницата: 0.047 сек.

Университетска информационна система, 2014 г.