Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Факултет по математика и информатика

 

 

У Ч Е Б Е Н   П Л А Н

 

Област на висше образование:
4. Природни науки, математика и информатика

 

Професионално направление:
4.6. Информатика и компютърни науки

 

Специалност:
Компютърна информатика

Форма на обучение:
Редовна

 

Образователно-квалификационна степен:
Бакалавър

 

Срок на обучение:
4 години (8 семестъра)

 

Професионална квалификация:
Информатик

 

Обучението по учебния план започва през:
2019/2020 учебна година

 

Код на учебния план:
19300300

 

Учебният план е утвърден от Академичния съвет с протокол № 7/29.03.2019 г.

 


Учебни дисциплини

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
1. Основи на компютърната информатика 1 8.0 240 50 25 0 25 0 0 0 0 190 И 1
2. Увод в програмирането и алгоритмите 1 8.0 240 65 30 10 25 0 0 0 0 175 И 1
3. Диференциално смятане и приложения 1 6.0 180 80 40 40 0 0 0 0 0 100 И 1
4. Английски език 1 3.0 90 25 0 25 0 0 0 0 0 65 ТО 1
5. Практикум по програмиране 1 3.0 90 35 0 0 35 0 0 0 0 55 ТО 1
6. Спорт 1 2.0 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1, 2
7. Обектно ориентирано програмиране 2 6.0 180 85 35 20 30 0 0 0 0 95 И 2
8. Дискретна математика 2 5.0 150 55 25 30 0 0 0 0 0 95 И 2
9. Линейна алгебра и аналитична геометрия 2 6.0 180 85 40 45 0 0 0 0 0 95 И 2
10. Интегрално смятане и приложения 2 6.0 180 80 40 40 0 0 0 0 0 100 И 2
11. Факултативна дисциплина I 2 3.0 90 30 0 0 30 0 0 0 0 60 ТО 2
12. Факултативна дисциплина ІI 2 2.0 60 20 0 20 0 0 0 0 0 40 ТО 2
13. Спорт 2 2.0 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 ТО 1, 2
14. Структури от данни и алгоритми 3 7.0 210 75 30 20 25 0 0 0 0 135 И 3
15. Компютърни архитектури 3 7.0 210 80 35 15 30 0 0 0 0 130 И 3
16. Функционално програмиране 3 6.0 180 55 20 15 20 0 0 0 0 125 И 3
17. Приложна алгебра 3 7.0 210 80 40 40 0 0 0 0 0 130 И 3
18. Избираема дисциплина І 3 3.0 90 35 15 20 0 0 0 0 0 55 И 3
19. Операционни системи 4 6.0 180 70 30 15 25 0 0 0 0 110 И 4
20. Интернет технологии 4 5.0 150 50 20 0 30 0 0 0 0 100 И 4
21. Дизайн и анализ на алгоритми 4 5.0 150 45 20 0 25 0 0 0 0 105 И 4
22. Диференциални уравнения 4 6.0 180 65 35 30 0 0 0 0 0 115 И 4
23. Избираема дисциплина ІІ 4 4.0 120 30 0 0 30 0 0 0 0 90 ТО 4
24. Избираема дисциплина ІІІ 4 4.0 120 40 20 0 20 0 0 0 0 80 И 4
25. Бази от данни 5 7.0 210 105 40 30 35 0 0 0 0 105 И 5
26. Числени методи 5 5.0 150 70 35 20 15 0 0 0 0 80 И 5
27. Визуално програмиране 5 6.0 180 45 15 10 20 0 0 0 0 135 И 5
28. Геометрия 5 5.0 150 75 30 30 15 0 0 0 0 75 И 5
29. Практикум: Програмиране в графично ориентирани среди 5 3.0 90 30 0 0 30 0 0 0 0 60 ТО 5
30. Избираема дисциплина ІV 5 4.0 120 30 15 0 15 0 0 0 0 90 И 5
31. Основи на web програмирането 6 5.0 150 55 25 0 30 0 0 0 0 95 И 6
32. Проектиране и дизайн на информационни системи 6 5.0 150 55 25 0 30 0 0 0 0 95 И 6
33. Компютърни мрежи и комуникации 6 6.0 180 55 25 10 20 0 0 0 0 125 И 6
34. Изкуствен интелект 6 7.0 210 70 25 20 25 0 0 0 0 140 И 6
35. Практикум по информационни системи 6 3.0 90 30 0 0 30 0 0 0 0 60 ТО 6
36. Избираема дисциплина V 6 4.0 120 40 20 20 0 0 0 0 0 80 И 6
37. Формални методи в софтуерните технологии 7 6.0 180 50 20 0 30 0 0 0 0 130 И 7
38. Теория на вероятностите 7 6.0 180 60 25 35 0 0 0 0 0 120 И 7
39. Компютърна графика 7 6.0 180 50 20 0 30 0 0 0 0 130 ТО 7
40. Математическо оптимиране 7 6.0 180 55 25 20 10 0 0 0 0 125 И 7
41. Избираема дисциплина VІ 7 6.0 180 45 20 0 25 0 0 0 0 135 И 7
42. Компютърна сигурност 8 5.0 150 50 20 0 30 0 0 0 0 100 И 8
43. Избираема дисциплина VІІ 8 5.0 150 45 20 0 25 0 0 0 0 105 И 8
44. Избираема дисциплина VІІІ 8 5.0 150 45 20 0 25 0 0 0 0 105 И 8
45. Избираема дисциплина IX 8 5.0 150 45 20 0 25 0 0 0 0 105 И 8

 


Избираеми дисциплини

Избираема дисциплина І

Дисциплина
1. Математическа логика
2. Изчислимост и алгоритми
3. Управление на проекти
4. Геометрия на фракталите

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
18. Избираема дисциплина І 3 3.0 90 35 15 20 0 0 0 0 0 55 И 3

Избираема дисциплина ІI

Дисциплина
1. Алгоритми и нелинейни структури
2. Алгоритмични стратегии
3. Системи за компютърна математика

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
23. Избираема дисциплина ІІ 4 4.0 120 30 0 0 30 0 0 0 0 90 ТО 4

Избираема дисциплина ІII

Дисциплина
1. Програмиране в LINUX
2. Приложни програмни продукти с отворен код
3. Компютърна стеганография
4. Криптография

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
24. Избираема дисциплина ІІІ 4 4.0 120 40 20 0 20 0 0 0 0 80 И 4

Избираема дисциплина ІV

Дисциплина
1. Семантика на езиците за програмиране
2. Методи за транслация
3. Теория на графите

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
30. Избираема дисциплина ІV 5 4.0 120 30 15 0 15 0 0 0 0 90 И 5

Избираема дисциплина V

Дисциплина
1. Комплексен анализ
2. Статистика
3. Числени методи на диференциалните уравнения
4. Кодиране и защита на данни
5. Математически методи за обработка на сигнали - преобразувание на Фурие и уейвлети

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 5)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
36. Избираема дисциплина V 6 4.0 120 40 20 20 0 0 0 0 0 80 И 6

Избираема дисциплина VІ

Дисциплина
1. Система за символни изчисления
2. Принципи на програмирането с Java
3. Логическо програмиране
4. Моделиране и симулации
5. Проектиране и администриране на компютърни мрежи

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 5)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
41. Избираема дисциплина VІ 7 6.0 180 45 20 0 25 0 0 0 0 135 И 7

Избираема дисциплина VIІ

Дисциплина
1. Web програмиране на Java
2. Облачни изчисления
3. Програмиране на мрежови сървъри
4. Разработка на мобилни приложения
5. Експертни системи

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 5)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
43. Избираема дисциплина VІІ 8 5.0 150 45 20 0 25 0 0 0 0 105 И 8

Избираема дисциплина VIIІ

Дисциплина
1. Надеждност на програмни системи
2. Тестване и изпитвания на програмни системи
3. Математически основи на софтуерната надеждност
4. Стандарти в програмирането

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
44. Избираема дисциплина VІІІ 8 5.0 150 45 20 0 25 0 0 0 0 105 И 8

Избираема дисциплина IX

Дисциплина
1. Разпределени бази от данни
2. Електронна търговия
3. Web базирани информационни системи
4. Моделиране на данни

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
45. Избираема дисциплина IX 8 5.0 150 45 20 0 25 0 0 0 0 105 И 8

 


Факултативни дисциплини

Факултативна дисциплина I

Дисциплина
1. Практикум по обектно ориентирано програмиране
2. Проектиране и анализ на компютърни алгоритми

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
11. Факултативна дисциплина I 2 3.0 90 30 0 0 30 0 0 0 0 60 ТО 2

Факултативна дисциплина ІI

Дисциплина
1. Компютърен английски език
2. Правни аспекти по информационни технологии
3. Делови комуникации
4. Презентационни умения

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
12. Факултативна дисциплина ІI 2 2.0 60 20 0 20 0 0 0 0 0 40 ТО 2

 


Форми на завършване на обучението

Студентите избират една от изброените по-долу групи форми на завършване на обучението.

Група форми на завършване на обучението I

Форма Кредити
1. Писмен държавен изпит по информатика 10.0

Група форми на завършване на обучението II

Форма Кредити
1. Защита на дипломна работа 10.0

 


Обобщена информация за учебния план

Кредити и хорариум на дисциплините

Семестър Кредити Хорариум Седм.
ауд.
заетост
Общо Аудиторна заетост Индивидуална работа със студенти СР
Общо Л СУ ЛУ Общо Л СУ ЛУ
1 30.0 900 285 95 105 85 0 0 0 0 615 19.00
2 30.0 900 385 140 185 60 0 0 0 0 515 25.67
3 30.0 900 325 140 110 75 0 0 0 0 575 21.67
4 30.0 900 300 125 45 130 0 0 0 0 600 20.00
5 30.0 900 355 135 90 130 0 0 0 0 545 23.67
6 30.0 900 305 120 50 135 0 0 0 0 595 20.33
7 30.0 900 260 110 55 95 0 0 0 0 640 17.33
8 20.0 600 185 80 0 105 0 0 0 0 415 12.33
Общо 230.0 6900 2400 945 640 815 0 0 0 0 4500 20.00
%       39.38 26.67 33.96            

Брой дисциплини и брой форми на контрол

Семестър Брой дисциплини Брой изпити Брой текущи оценки
Общо Задължителни Избираеми Факултативни
1 6 6 0 0 3 2
2 7 5 0 2 4 3
3 5 4 1 0 5 0
4 6 4 2 0 5 1
5 6 5 1 0 5 1
6 6 5 1 0 5 1
7 5 4 1 0 4 1
8 4 1 3 0 4 0
Общо 44 33 9 2 35 9
%   75.00 20.45 4.55 79.55 20.45

 

      Забележка. При преброяването на дисциплините:

      - в семестрите - отчетен е броят на реално изучаваните дисциплини (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени по веднъж в два семестъра).

      - в учебния план - броят на дисциплините в равен на броя на формите на контрол (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени само по веднъж).

      Поради тези причини е възможно в четирите колони "Брой дисциплини" сумата от стойностите от редовете за семестрите да е по-голяма от съответната стойност в реда "Общо".

Завършване на обучението

№ на група Брой форми на завършване в групата Кредити Часове самостоятелна работа
Общо Държавни изпити Защити на дипломна работа
1 1 1 0 10.0 300
2 1 0 1 10.0 300

 


Време за прочитане на данните: 0.312 сек.     Време за генериране на страницата: 0.047 сек.

Университетска информационна система, 2014 г.