Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Факултет по математика и информатика

 

 

У Ч Е Б Е Н   П Л А Н

 

Област на висше образование:
1. Педагогически науки

 

Професионално направление:
1.3. Педагогика на обучението по ...

 

Специалност:
Икономика и математика

Форма на обучение:
Редовна

 

Образователно-квалификационна степен:
Бакалавър

 

Срок на обучение:
4 години (8 семестъра)

 

Професионална квалификация:
Учител по икономика и математика

 

Обучението по учебния план започва през:
2019/2020 учебна година

 

Код на учебния план:
19301100

 

Учебният план е утвърден от Академичния съвет с протокол № 7/29.03.2019 г.

 


Учебни дисциплини

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
1. Теоретични основи на икономиката 1 7.0 210 70 35 35 0 0 0 0 0 140 И 1
2. Основи на управлението 1 7.0 210 65 30 35 0 0 0 0 0 145 И 1
3. Бизнес комуникации 1 6.0 180 50 20 30 0 0 0 0 0 130 И 1
4. Линейна алгебра и аналитична геометрия 1 8.0 240 75 35 40 0 0 0 0 0 165 И 1
5. Спорт 1 2.0 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1, 2
6. Корпоративни финанси 2 7.0 210 65 30 35 0 0 0 0 0 145 И 2
7. Основи на счетоводството 2 7.0 210 65 30 35 0 0 0 0 0 145 И 2
8. Математически анализ I част 2 8.0 240 75 35 40 0 0 0 0 0 165 И 2
9. Английски език 2 2.0 60 20 0 20 0 0 0 0 0 40 ТО 2
10. Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда 2 4.0 120 40 0 0 40 0 0 0 0 80 И 2
11. Спорт 2 2.0 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 ТО 1, 2
12. Планиране и програмиране 3 5.0 150 55 25 30 0 0 0 0 0 95 И 3
13. Маркетинг 3 5.0 150 55 25 30 0 0 0 0 0 95 И 3
14. Финансово счетоводство 3 5.0 150 55 25 30 0 0 0 0 0 95 И 3
15. Математически анализ II част 3 5.0 150 55 25 30 0 0 0 0 0 95 И 3
16. Алгебра с теория на числата 3 5.0 150 55 25 30 0 0 0 0 0 95 И 3
17. Геометрия 3 5.0 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100 И 3
18. Психология 4 4.0 120 60 30 30 0 0 0 0 0 60 И 4
19. Икономика и организация на предприятието 4 4.0 120 50 20 30 0 0 0 0 0 70 И 4
20. Публични финанси 4 5.0 150 60 25 35 0 0 0 0 0 90 И 4
21. Диференциални уравнения 4 5.0 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100 И 4
22. Факултативна дисциплина I 4 2.0 60 25 10 15 0 0 0 0 0 35 И 4
23. Вероятности и статистика 4 5.0 150 65 25 20 20 0 0 0 0 85 И 4
24. Линейно оптимиране 4 5.0 150 60 20 25 15 0 0 0 0 90 И 4
25. Педагогика 5 4.0 120 60 30 30 0 0 0 0 0 60 И 5
26. Приобщаващо образование 5 1.0 30 15 15 0 0 0 0 0 0 15 ТО 5
27. Основи на предприемачеството 5 6.0 180 60 30 30 0 0 0 0 0 120 И 5
28. Училищен курс по алгебра 5 7.0 210 70 30 40 0 0 0 0 0 140 И 5
29. Училищен курс по геометрия 5 7.0 210 70 30 40 0 0 0 0 0 140 И 5
30. Избираема дисциплина I (Група 2) 5 5.0 150 50 20 0 30 0 0 0 0 100 И 5
31. Методика на обучението по икономика 6 6.0 180 65 30 35 0 0 0 0 0 115 И 6
32. Методика на обучението по математика 6 7.0 210 75 35 40 0 0 0 0 0 135 И 6
33. Хоспитиране по икономика 6 3.0 90 30 0 15 15 0 0 0 0 60 ТО 6
34. Хоспитиране по математика 6 3.0 90 30 0 15 15 0 0 0 0 60 ТО 6
35. Избираема дисциплина II (Група 1) 6 3.0 90 30 20 0 10 0 0 0 0 60 И 6
36. Избираема дисциплина III (Група 2) 6 5.0 150 50 20 0 30 0 0 0 0 100 И 6
37. Избираема дисциплина IV (група 1) 6 3.0 90 30 20 0 10 0 0 0 0 60 И 6
38. Избираема дисциплина V 7 5.0 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100 И 7
39. Избираема дисциплина VI 7 5.0 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100 И 7
40. Избираема дисциплина VII 7 5.0 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100 И 7
41. Избираема дисциплина VIII 7 5.0 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100 И 7
42. Текуща педагогическа практика по икономика 7 5.0 150 30 0 0 30 0 0 0 0 120 ТО 7
43. Текуща педагогическа практика па математика 7 5.0 150 30 0 0 30 0 0 0 0 120 ТО 7
44. Избираема дисциплина IX 8 5.0 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100 И 8
45. Избираема дисциплина X 8 5.0 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100 И 8
46. Стажантска практика по икономика 8 4.0 120 50 0 0 50 0 0 0 0 70 И 8
47. Стажантска практика по математика 8 4.0 120 50 0 0 50 0 0 0 0 70 ТО 8
48. Факултативна дисциплина II 8 2.0 60 25 0 25 0 0 0 0 0 35 ТО 8

 


Избираеми дисциплини

Избираеми дисциплини I, III (Група 2): Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини

Дисциплина
1. Електронен бизнес
2. Счетоводен софтуер
3. Проектно управление
4. Мултимедийни технологии
5. Презентационни умения
6. Периферни устройства на компютърни системи

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (2 от 6)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
30. Избираема дисциплина I (Група 2) 5 5.0 150 50 20 0 30 0 0 0 0 100 И 5
36. Избираема дисциплина III (Група 2) 6 5.0 150 50 20 0 30 0 0 0 0 100 И 6

Избираеми дисциплини II, IV (Група 1): Педагогически, психологически и частно-дидактически дисциплини

Дисциплина
1. Интегрален подход в обучението по икономика
2. Формиране на социални умения в обучението по икономика
3. Моделиране с динамичен математически софтуер
4. Логически модели в обучението по математика
5. Превенция на отклоненията в поведението на ученици
6. Елементи от комбинаториката, теория на вероятностите и статистика в училищния курс по математика
7. Педагогически експеримент в областта на математиката
8. Моделирането при познавателната дейност в обучението по математика
9. Дидактически технологии в обучението по математика в мултилингвална среда
10. Превенция на затрудненията в обучението на ученици

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (2 от 10)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
35. Избираема дисциплина II (Група 1) 6 3.0 90 30 20 0 10 0 0 0 0 60 И 6
37. Избираема дисциплина IV (група 1) 6 3.0 90 30 20 0 10 0 0 0 0 60 И 6

Избираеми дисциплини V, VI, X

Дисциплина
1. Избрани глави от алгебрата
2. Избрани глави от геометрията
3. Избрани глави от анализа
4. Увод във вариационното смятане
5. Увод във финансовата математика
6. Моделиране в икономиката

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (3 от 6)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
38. Избираема дисциплина V 7 5.0 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100 И 7
39. Избираема дисциплина VI 7 5.0 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100 И 7
45. Избираема дисциплина X 8 5.0 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100 И 8

Избираеми дисциплини VII

Дисциплина
1. WEB технологии
2. Бизнес икономика
3. Компютърни системи

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
40. Избираема дисциплина VII 7 5.0 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100 И 7

Избираеми дисциплини VIII, IX

Дисциплина
1. Стопанска логистика
2. Управление на иновациите
3. Корпоративна социална отговорност
4. Цени и ценообразуване
5. Продуктова политика
6. Планиране на организационната сигурност
7. Управление на качеството и конкурентоспособност
8. Управление на екипи
9. Управление на човешките ресурси
10. Финансови пазари и финансови институции
11. Статистика с Excel

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (2 от 11)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
41. Избираема дисциплина VIII 7 5.0 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100 И 7
44. Избираема дисциплина IX 8 5.0 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100 И 8

 


Факултативни дисциплини

Факултативна дисциплина I

Дисциплина
1. Икономическа география
2. Икономическа социология
3. Основи на правото
4. Бизнес етика

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
22. Факултативна дисциплина I 4 2.0 60 25 10 15 0 0 0 0 0 35 И 4

Факултативна дисциплина II

Дисциплина
1. Бизнес анализ
2. Международни финанси
3. Местни финанси
4. Системи за компютърни изчисления
5. Специлиализирани текстови редактори

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 5)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
48. Факултативна дисциплина II 8 2.0 60 25 0 25 0 0 0 0 0 35 ТО 8

 


Форми на завършване на обучението

Студентите избират една от изброените по-долу групи форми на завършване на обучението.

Група форми на завършване на обучението I

Форма Кредити
1. Писмен държавен изпит 10.0
2. Държавен практико-приложен изпит по икономика 10.0
3. Държавен практико-приложен изпит по математика 10.0

Група форми на завършване на обучението II

Форма Кредити
1. Защита на дипломна работа 10.0
2. Държавен практико-приложен изпит по икономика 10.0
3. Държавен практико-приложен изпит по математика 10.0

 


Обобщена информация за учебния план

Кредити и хорариум на дисциплините

Семестър Кредити Хорариум Седм.
ауд.
заетост
Общо Аудиторна заетост Индивидуална работа със студенти СР
Общо Л СУ ЛУ Общо Л СУ ЛУ
1 30.0 900 290 120 170 0 0 0 0 0 610 19.33
2 30.0 900 295 95 160 40 0 0 0 0 605 19.67
3 30.0 900 325 145 180 0 0 0 0 0 575 21.67
4 30.0 900 370 150 185 35 0 0 0 0 530 24.67
5 30.0 900 325 155 140 30 0 0 0 0 575 21.67
6 30.0 900 310 125 105 80 0 0 0 0 590 20.67
7 30.0 900 260 80 120 60 0 0 0 0 640 17.33
8 20.0 600 225 40 85 100 0 0 0 0 375 15.00
Общо 230.0 6900 2400 910 1145 345 0 0 0 0 4500 20.00
%       37.92 47.71 14.38            

Брой дисциплини и брой форми на контрол

Семестър Брой дисциплини Брой изпити Брой текущи оценки
Общо Задължителни Избираеми Факултативни
1 5 5 0 0 4 0
2 6 6 0 0 4 2
3 6 6 0 0 6 0
4 7 6 0 1 7 0
5 6 5 1 0 5 1
6 7 4 3 0 5 2
7 6 2 4 0 4 2
8 5 2 2 1 3 2
Общо 47 35 10 2 38 9
%   74.47 21.28 4.26 80.85 19.15

 

      Забележка. При преброяването на дисциплините:

      - в семестрите - отчетен е броят на реално изучаваните дисциплини (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени по веднъж в два семестъра).

      - в учебния план - броят на дисциплините в равен на броя на формите на контрол (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени само по веднъж).

      Поради тези причини е възможно в четирите колони "Брой дисциплини" сумата от стойностите от редовете за семестрите да е по-голяма от съответната стойност в реда "Общо".

Завършване на обучението

№ на група Брой форми на завършване в групата Кредити Часове самостоятелна работа
Общо Държавни изпити Защити на дипломна работа
1 3 3 0 30.0 900
2 3 2 1 30.0 900

 


Време за прочитане на данните: 0.327 сек.     Време за генериране на страницата: 0.047 сек.

Университетска информационна система, 2014 г.