Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Факултет по математика и информатика

 

 

У Ч Е Б Е Н   П Л А Н

 

Област на висше образование:
3. Социални, стопански и правни науки

 

Професионално направление:
3.8. Икономика

 

Специалност:
Икономика

Форма на обучение:
Редовна

 

Образователно-квалификационна степен:
Бакалавър

 

Срок на обучение:
4 години (8 семестъра)

 

Професионална квалификация:
Икономист

 

Обучението по учебния план започва през:
2019/2020 учебна година

 

Код на учебния план:
19300700

 

Учебният план е утвърден от Академичния съвет с протокол № 7/29.03.2019 г.

 


Учебни дисциплини

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
1. Микроикономика 1 10.0 300 75 35 40 0 0 0 0 0 225 И 1
2. Математика I част 1 8.0 240 60 30 30 0 0 0 0 0 180 И 1
3. Английски език I част 1 2.0 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 ТО 1
4. Основи на управлението 1 8.0 240 65 30 35 0 0 0 0 0 175 И 1
5. Спорт 1 2.0 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1, 2
6. Английски език II част 2 2.0 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 ТО 2
7. Икономика на труда 2 7.0 210 65 25 40 0 0 0 0 0 145 И 2
8. Информационни и интернет технологии на фирмата 2 6.0 180 65 25 0 40 0 0 0 0 115 И 2
9. Математика II част 2 6.0 180 65 30 35 0 0 0 0 0 115 И 2
10. Макроикономика 2 7.0 210 70 30 40 0 0 0 0 0 140 И 2
11. Спорт 2 2.0 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 ТО 1, 2
12. Бизнес информатика 3 5.0 150 50 25 0 25 0 0 0 0 100 И 3
13. Управление на човешките ресурси 3 6.0 180 65 30 35 0 0 0 0 0 115 И 3
14. Статистика 3 7.0 210 90 35 25 30 0 0 0 0 120 И 3
15. Основи на счетоводството 3 6.0 180 65 30 35 0 0 0 0 0 115 И 3
16. Планиране и програмиране 3 6.0 180 60 25 35 0 0 0 0 0 120 И 3
17. Финансово счетоводство 4 5.0 150 75 35 40 0 0 0 0 0 75 И 4
18. Математическа икономика 4 4.0 120 55 25 30 0 0 0 0 0 65 И 4
19. Организационно поведение 4 5.0 150 55 25 30 0 0 0 0 0 95 И 4
20. Корпоративни финанси 4 6.0 180 70 30 40 0 0 0 0 0 110 И 4
21. Маркетинг 4 6.0 180 70 30 40 0 0 0 0 0 110 И 4
22. Факултативна дисциплина I 4 2.0 60 25 10 15 0 0 0 0 0 35 И 4
23. Учебна практика в учебна тренировъчна фирма 4 2.0 60 25 0 0 25 0 0 0 0 35 ТО 4
24. Финансови пазари и финансови институции 5 5.0 150 65 30 35 0 0 0 0 0 85 И 5
25. Маркетингов мениджмънт 5 5.0 150 65 30 35 0 0 0 0 0 85 И 5
26. Основи на предприемачеството 5 5.0 150 60 25 0 35 0 0 0 0 90 И 5
27. Публични финанси 5 5.0 150 65 30 35 0 0 0 0 0 85 И 5
28. Международна икономика 5 5.0 150 70 30 40 0 0 0 0 0 80 И 5
29. Избираема дисциплина I 5 5.0 150 55 25 0 30 0 0 0 0 95 И 5
30. Бизнес анализ и диагностика 6 7.0 210 60 25 35 0 0 0 0 0 150 И 6
31. Интегрирани маркетингови комуникации 6 7.0 210 55 25 30 0 0 0 0 0 155 И 6
32. Учебна практика във фирма 6 3.0 90 25 0 0 25 0 0 0 0 65 И 6
33. Икономика и организация на предприятието 6 6.0 180 50 20 0 30 0 0 0 0 130 И 6
34. Избираема дисциплина II 6 5.0 150 55 25 0 30 0 0 0 0 95 И 6
35. Факултативна дисциплина II 6 2.0 60 25 10 15 0 0 0 0 0 35 ТО 6
36. Избираема дисциплина III 7 7.0 210 60 25 35 0 0 0 0 0 150 И 7
37. Избираема дисциплина IV 7 7.0 210 60 25 35 0 0 0 0 0 150 И 7
38. Избираема дисциплина V 7 7.0 210 60 25 35 0 0 0 0 0 150 И 7
39. Избираема дисциплина VI 7 7.0 210 60 25 35 0 0 0 0 0 150 И 7
40. Факултативна дисциплина III 7 2.0 60 20 0 20 0 0 0 0 0 40 ТО 7
41. Избираема дисциплина VII 8 5.0 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100 И 8
42. Избираема дисциплина VIII 8 5.0 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100 И 8
43. Избираема дисциплина IX 8 5.0 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100 И 8
44. Избираема дисциплина X 8 5.0 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100 И 8

 


Избираеми дисциплини

Избираеми дисциплини I, II

Дисциплина
1. Количествени методи в икономиката
2. Увод във финансовата математика
3. Електронен бизнес
4. Счетоводен софтуер
5. Проектно управление

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (2 от 5)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
29. Избираема дисциплина I 5 5.0 150 55 25 0 30 0 0 0 0 95 И 5
34. Избираема дисциплина II 6 5.0 150 55 25 0 30 0 0 0 0 95 И 6

Избираеми дисциплини III, IV, V, VI

Дисциплина
1. Стопанска логистика
2. Управление на иновациите
3. Корпоративна социална отговорност
4. Цени и ценообразуване
5. Продуктова политика
6. Бизнес комуникации
7. Планиране на организационната сигурност
8. Управление на качеството и конкурентоспособност
9. Управление на екипи

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (4 от 9)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
36. Избираема дисциплина III 7 7.0 210 60 25 35 0 0 0 0 0 150 И 7
37. Избираема дисциплина IV 7 7.0 210 60 25 35 0 0 0 0 0 150 И 7
38. Избираема дисциплина V 7 7.0 210 60 25 35 0 0 0 0 0 150 И 7
39. Избираема дисциплина VI 7 7.0 210 60 25 35 0 0 0 0 0 150 И 7

Избираеми дисциплини VII,VIII, IX, X

Дисциплина
1. Организация и технология на счетоводството
2. Счетоводство на банковата институция
3. Стопански и финансов контрол
4. Местни финанси
5. Международни финанси
6. Застраховане
7. Счетоводство на бюджетно предприятие
8. Пари и банково дело
9. Социално осигурителни фондове

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (4 от 9)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
41. Избираема дисциплина VII 8 5.0 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100 И 8
42. Избираема дисциплина VIII 8 5.0 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100 И 8
43. Избираема дисциплина IX 8 5.0 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100 И 8
44. Избираема дисциплина X 8 5.0 150 50 20 30 0 0 0 0 0 100 И 8

 


Факултативни дисциплини

Факултативна дисциплина I

Дисциплина
1. Икономическа география
2. Бизнес етика

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
22. Факултативна дисциплина I 4 2.0 60 25 10 15 0 0 0 0 0 35 И 4

Факултативна дисциплина II

Дисциплина
1. Икономическа социология
2. Основи на правото
3. Управление на професионалната кариера

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
35. Факултативна дисциплина II 6 2.0 60 25 10 15 0 0 0 0 0 35 ТО 6

Факултативна дисциплина III

Дисциплина
1. Бизнес английски език
2. Немски език
3. Френски език
4. Руски език

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
40. Факултативна дисциплина III 7 2.0 60 20 0 20 0 0 0 0 0 40 ТО 7

 


Форми на завършване на обучението

Студентите избират една от изброените по-долу групи форми на завършване на обучението.

Група форми на завършване на обучението I

Форма Кредити
1. Писмен държавен изпит по икономика 10.0

Група форми на завършване на обучението II

Форма Кредити
1. Защита на дипломна работа 10.0

 


Обобщена информация за учебния план

Кредити и хорариум на дисциплините

Семестър Кредити Хорариум Седм.
ауд.
заетост
Общо Аудиторна заетост Индивидуална работа със студенти СР
Общо Л СУ ЛУ Общо Л СУ ЛУ
1 30.0 900 260 95 165 0 0 0 0 0 640 17.33
2 30.0 900 325 110 175 40 0 0 0 0 575 21.67
3 30.0 900 330 145 130 55 0 0 0 0 570 22.00
4 30.0 900 375 155 195 25 0 0 0 0 525 25.00
5 30.0 900 380 170 145 65 0 0 0 0 520 25.33
6 30.0 900 270 105 80 85 0 0 0 0 630 18.00
7 30.0 900 260 100 160 0 0 0 0 0 640 17.33
8 20.0 600 200 80 120 0 0 0 0 0 400 13.33
Общо 230.0 6900 2400 960 1170 270 0 0 0 0 4500 20.00
%       40.00 48.75 11.25            

Брой дисциплини и брой форми на контрол

Семестър Брой дисциплини Брой изпити Брой текущи оценки
Общо Задължителни Избираеми Факултативни
1 5 5 0 0 3 1
2 6 6 0 0 4 2
3 5 5 0 0 5 0
4 7 6 0 1 6 1
5 6 5 1 0 6 0
6 6 4 1 1 5 1
7 5 0 4 1 4 1
8 4 0 4 0 4 0
Общо 43 30 10 3 37 6
%   69.77 23.26 6.98 86.05 13.95

 

      Забележка. При преброяването на дисциплините:

      - в семестрите - отчетен е броят на реално изучаваните дисциплини (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени по веднъж в два семестъра).

      - в учебния план - броят на дисциплините в равен на броя на формите на контрол (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени само по веднъж).

      Поради тези причини е възможно в четирите колони "Брой дисциплини" сумата от стойностите от редовете за семестрите да е по-голяма от съответната стойност в реда "Общо".

Завършване на обучението

№ на група Брой форми на завършване в групата Кредити Часове самостоятелна работа
Общо Държавни изпити Защити на дипломна работа
1 1 1 0 10.0 300
2 1 0 1 10.0 300

 


Време за прочитане на данните: 0.312 сек.     Време за генериране на страницата: 0.031 сек.

Университетска информационна система, 2014 г.