Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Факултет по математика и информатика

 

 

У Ч Е Б Е Н   П Л А Н

 

Област на висше образование:
4. Природни науки, математика и информатика

 

Професионално направление:
4.5. Математика

 

Специалност:
Бизнес математика

Форма на обучение:
Редовна

 

Образователно-квалификационна степен:
Бакалавър

 

Срок на обучение:
4 години (8 семестъра)

 

Професионална квалификация:
Математик - бизнес аналитик

 

Обучението по учебния план започва през:
2019/2020 учебна година

 

Код на учебния план:
19300800

 

Учебният план е утвърден от Академичния съвет с протокол № 7/29.03.2019 г.

 


Учебни дисциплини

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
1. Линейна алгебра и приложения 1 7.0 210 75 35 40 0 0 0 0 0 135 И 1
2. Диференциално и интегрално смятане І част 1 8.0 240 80 35 45 0 0 0 0 0 160 И 1
3. Програмиране 1 9.0 270 90 35 20 35 0 0 0 0 180 И 1
4. Увод в теорията на множествата и общата топология 1 4.0 120 40 15 25 0 0 0 0 0 80 ТО 1
5. Спорт 1 2.0 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1, 2
6. Увод в геометрията 2 8.0 240 80 35 45 0 0 0 0 0 160 И 2
7. Диференциално и интегрално смятане ІІ част 2 8.0 240 80 35 45 0 0 0 0 0 160 И 2
8. Микроикономика 2 5.0 150 60 30 30 0 0 0 0 0 90 И 2
9. Компютърни системи и технологии 2 5.0 150 65 25 0 40 0 0 0 0 85 И 2
10. Факултативна дисциплина І 2 2.0 60 20 0 20 0 0 0 0 0 40 ТО 2
11. Спорт 2 2.0 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 ТО 1, 2
12. Анализ 3 9.0 270 90 40 50 0 0 0 0 0 180 И 3
13. Висша алгебра 3 9.0 270 90 40 50 0 0 0 0 0 180 И 3
14. Основи на управлението 3 4.0 120 45 20 25 0 0 0 0 0 75 И 3
15. Макроикономика 3 6.0 180 60 30 30 0 0 0 0 0 120 И 3
16. Факултативна дисциплина II 3 2.0 60 25 0 25 0 0 0 0 0 35 ТО 3
17. Диференциални уравнения 4 8.0 240 90 40 50 0 0 0 0 0 150 И 4
18. Числени методи 4 7.0 210 85 35 30 20 0 0 0 0 125 И 4
19. Линейно оптимиране 4 7.0 210 75 30 25 20 0 0 0 0 135 И 4
20. Основи на финансите 4 5.0 150 55 25 30 0 0 0 0 0 95 И 4
21. Избираема дисциплина І 4 3.0 90 40 0 15 25 0 0 0 0 50 ТО 4
22. Теория на числата 5 6.0 180 65 30 35 0 0 0 0 0 115 И 5
23. Нелинейно оптимиране 5 6.0 180 65 30 35 0 0 0 0 0 115 И 5
24. Маркетинг 5 5.0 150 45 20 25 0 0 0 0 0 105 И 5
25. Теория на вероятностите 5 6.0 180 60 25 35 0 0 0 0 0 120 И 5
26. Счетоводство и счетоводен софтуер 5 5.0 150 60 20 15 25 0 0 0 0 90 И 5
27. Факултативна дисциплина ІII 5 2.0 60 25 0 25 0 0 0 0 0 35 ТО 5
28. Случайни процеси 6 5.0 150 45 25 20 0 0 0 0 0 105 И 6
29. Статистика 6 7.0 210 80 30 25 25 0 0 0 0 130 И 6
30. Учебна практика във фирма 6 3.0 90 30 0 0 30 0 0 0 0 60 ТО 6
31. Комплексен анализ 6 5.0 150 60 30 30 0 0 0 0 0 90 И 6
32. Избираема дисциплина ІІ 6 5.0 150 45 20 25 0 0 0 0 0 105 И 6
33. Избираема дисциплина III 6 5.0 150 45 20 25 0 0 0 0 0 105 И 6
34. Математическа икономика 7 7.0 210 65 30 35 0 0 0 0 0 145 И 7
35. Иконометрия 7 6.0 180 60 25 35 0 0 0 0 0 120 И 7
36. Моделиране в икономиката 7 7.0 210 55 25 30 0 0 0 0 0 155 И 7
37. Избираема дисциплина IV 7 5.0 150 45 20 25 0 0 0 0 0 105 И 7
38. Избираема дисциплина V 7 5.0 150 45 20 25 0 0 0 0 0 105 И 7
39. Приложна геометрия 8 7.0 210 70 35 35 0 0 0 0 0 140 И 8
40. Избираема дисциплина VІ 8 3.0 90 40 0 15 25 0 0 0 0 50 ТО 8
41. Избираема дисциплина VII 8 5.0 150 45 20 25 0 0 0 0 0 105 И 8
42. Избираема дисциплина VІІI 8 5.0 150 45 20 25 0 0 0 0 0 105 И 8

 


Избираеми дисциплини

Избираеми дисциплини I, VI

Дисциплина
1. Системи за компютърни изчисления
2. Управление на проекти
3. Бази от данни и приложения
4. Компютърни мрежи и комуникации
5. Електронен бизнес

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (2 от 5)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
21. Избираема дисциплина І 4 3.0 90 40 0 15 25 0 0 0 0 50 ТО 4
40. Избираема дисциплина VІ 8 3.0 90 40 0 15 25 0 0 0 0 50 ТО 8

Избираеми дисциплини ІI, VII

Дисциплина
1. Увод във вариационното смятане
2. Приложения на вариационните методи в икономиката
3. Увод в математическото моделиране
4. Функционален анализ
5. Кодиране и защита на данни
6. Теория на Галоа
7. Дискретна математика
8. Теория на мярката

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (2 от 8)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
32. Избираема дисциплина ІІ 6 5.0 150 45 20 25 0 0 0 0 0 105 И 6
41. Избираема дисциплина VII 8 5.0 150 45 20 25 0 0 0 0 0 105 И 8

Избираеми дисциплини III, IV, VІІI

Дисциплина
1. Публични финанси
2. Финансови пазари и финансови институции
3. Планиране и програмиране
4. Международни финанси
5. Пари и банково дело
6. Основи на предприемачеството
7. Финансови деривати

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (3 от 7)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
33. Избираема дисциплина III 6 5.0 150 45 20 25 0 0 0 0 0 105 И 6
37. Избираема дисциплина IV 7 5.0 150 45 20 25 0 0 0 0 0 105 И 7
42. Избираема дисциплина VІІI 8 5.0 150 45 20 25 0 0 0 0 0 105 И 8

Избираема дисциплина V

Дисциплина
1. Числени методи на диференциални уравнения
2. Логистични модели
3. Матричен анализ
4. Изчислителна линейна алгебра
5. Стохастични изчисления
6. Увод в теорията на риска
7. Увод във финансовата математика

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 7)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
38. Избираема дисциплина V 7 5.0 150 45 20 25 0 0 0 0 0 105 И 7

 


Факултативни дисциплини

Факултативна дисциплина І

Дисциплина
1. Английски език I част
2. Презентационни умения

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
10. Факултативна дисциплина І 2 2.0 60 20 0 20 0 0 0 0 0 40 ТО 2

Факултативна дисциплина ІI

Дисциплина
1. Английски език II част
2. Делови комуникации

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
16. Факултативна дисциплина II 3 2.0 60 25 0 25 0 0 0 0 0 35 ТО 3

Факултативна дисциплина III

Дисциплина
1. Бизнес английски език
2. Презентационни умения

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
27. Факултативна дисциплина ІII 5 2.0 60 25 0 25 0 0 0 0 0 35 ТО 5

 


Форми на завършване на обучението

Студентите избират една от изброените по-долу групи форми на завършване на обучението.

Група форми на завършване на обучението I

Форма Кредити
1. Писмен държавен изпит 10.0

Група форми на завършване на обучението II

Форма Кредити
1. Защита на дипломна работа 10.0

 


Обобщена информация за учебния план

Кредити и хорариум на дисциплините

Семестър Кредити Хорариум Седм.
ауд.
заетост
Общо Аудиторна заетост Индивидуална работа със студенти СР
Общо Л СУ ЛУ Общо Л СУ ЛУ
1 30.0 900 315 120 160 35 0 0 0 0 585 21.00
2 30.0 900 335 125 170 40 0 0 0 0 565 22.33
3 30.0 900 310 130 180 0 0 0 0 0 590 20.67
4 30.0 900 345 130 150 65 0 0 0 0 555 23.00
5 30.0 900 320 125 170 25 0 0 0 0 580 21.33
6 30.0 900 305 125 125 55 0 0 0 0 595 20.33
7 30.0 900 270 120 150 0 0 0 0 0 630 18.00
8 20.0 600 200 75 100 25 0 0 0 0 400 13.33
Общо 230.0 6900 2400 950 1205 245 0 0 0 0 4500 20.00
%       39.58 50.21 10.21            

Брой дисциплини и брой форми на контрол

Семестър Брой дисциплини Брой изпити Брой текущи оценки
Общо Задължителни Избираеми Факултативни
1 5 5 0 0 3 1
2 6 5 0 1 4 2
3 5 4 0 1 4 1
4 5 4 1 0 4 1
5 6 5 0 1 5 1
6 6 4 2 0 5 1
7 5 3 2 0 5 0
8 4 1 3 0 3 1
Общо 41 30 8 3 33 8
%   73.17 19.51 7.32 80.49 19.51

 

      Забележка. При преброяването на дисциплините:

      - в семестрите - отчетен е броят на реално изучаваните дисциплини (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени по веднъж в два семестъра).

      - в учебния план - броят на дисциплините в равен на броя на формите на контрол (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени само по веднъж).

      Поради тези причини е възможно в четирите колони "Брой дисциплини" сумата от стойностите от редовете за семестрите да е по-голяма от съответната стойност в реда "Общо".

Завършване на обучението

№ на група Брой форми на завършване в групата Кредити Часове самостоятелна работа
Общо Държавни изпити Защити на дипломна работа
1 1 1 0 10.0 300
2 1 0 1 10.0 300

 


Време за прочитане на данните: 0.312 сек.     Време за генериране на страницата: 0.031 сек.

Университетска информационна система, 2014 г.