Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Факултет по математика и информатика

 

 

У Ч Е Б Е Н   П Л А Н

 

Област на висше образование:
1. Педагогически науки

 

Професионално направление:
1.3. Педагогика на обучението по ...

 

Специалност:
Информационни технологии, информатика и математика

Форма на обучение:
Редовна

 

Образователно-квалификационна степен:
Бакалавър

 

Срок на обучение:
4 години (8 семестъра)

 

Професионална квалификация:
Учител по математика, информационни технологии и информатика

 

Обучението по учебния план започва през:
2019/2020 учебна година

 

Код на учебния план:
19301200

 

Учебният план е утвърден от Академичния съвет с протокол № 7/29.03.2019 г.

 


Учебни дисциплини

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
1. Аналитична геометрия 1 7.0 210 75 30 45 0 0 0 0 0 135 И 1
2. Линейна алгебра 1 7.0 210 75 30 45 0 0 0 0 0 135 И 1
3. Математически анализ I част 1 7.0 210 80 35 45 0 0 0 0 0 130 И 1
4. Компютърни системи и технологии 1 7.0 210 90 30 0 60 0 0 0 0 120 И 1
5. Спорт 1 2.0 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1, 2
6. Увод в програмирането 2 8.0 240 80 35 15 30 0 0 0 0 160 И 2
7. Математически анализ II част 2 8.0 240 75 35 40 0 0 0 0 0 165 И 2
8. Алгебра 2 7.0 210 75 35 40 0 0 0 0 0 135 И 2
9. Web технологии 2 5.0 150 50 20 0 30 0 0 0 0 100 ТО 2
10. Спорт 2 2.0 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 ТО 1, 2
11. Математически анализ III част 3 6.0 180 70 35 35 0 0 0 0 0 110 И 3
12. Структури от данни и алгоритми 3 6.0 180 70 30 0 40 0 0 0 0 110 И 3
13. Геометрия 3 5.0 150 60 30 30 0 0 0 0 0 90 И 3
14. Компютърни мрежи и комуникации 3 5.0 150 50 20 0 30 0 0 0 0 100 И 3
15. Избираема дисциплина 1 3 5.0 150 50 25 25 0 0 0 0 0 100 И 3
16. Факултативна дисциплина I 3 3.0 90 20 0 20 0 0 0 0 0 70 ТО 3
17. Училищен курс по алгебра 4 7.0 210 85 35 50 0 0 0 0 0 125 И 4
18. Психология 4 5.0 150 60 30 30 0 0 0 0 0 90 И 4
19. Числени методи 4 6.0 180 60 30 20 10 0 0 0 0 120 И 4
20. Избираема дисциплина 2 4 6.0 180 55 25 30 0 0 0 0 0 125 И 4
21. Избираема дисциплина 3 (Група 2) 4 3.0 90 30 0 0 30 0 0 0 0 60 ТО 4
22. Избираема дисциплина 4 (Група 2) 4 3.0 90 30 0 0 30 0 0 0 0 60 ТО 4
23. Диференциални уравнения 5 5.0 150 70 35 35 0 0 0 0 0 80 И 5
24. Училищен курс по геометрия 5 8.0 240 85 35 50 0 0 0 0 0 155 И 5
25. Педагогика 5 5.0 150 60 30 30 0 0 0 0 0 90 И 5
26. Теория на числата 5 4.0 120 40 20 20 0 0 0 0 0 80 И 5
27. Бази от данни 5 5.0 150 50 20 0 30 0 0 0 0 100 И 5
28. Избираема дисциплина 5 (Група 1) 5 3.0 90 30 15 0 15 0 0 0 0 60 И 5
29. Вероятности и статистика 6 6.0 180 65 30 35 0 0 0 0 0 115 И 6
30. Обща методика на обучението по математика 6 6.0 180 65 35 30 0 0 0 0 0 115 И 6
31. Информационни и коминикационни технологии в обучението и работа в дигитална среда 6 2.0 60 30 0 0 30 0 0 0 0 30 ТО 6
32. Училищен курс по информатика и информационни технологии 6 5.0 150 60 30 0 30 0 0 0 0 90 И 6
33. Избираема дисциплина 6 (Група 1) 6 3.0 90 30 15 0 15 0 0 0 0 60 И 6
34. Избираема дисциплина 7 (Математика) 6 4.0 120 40 20 20 0 0 0 0 0 80 И 6
35. Избираема дисциплина 8 6 4.0 120 45 25 20 0 0 0 0 0 75 И 6
36. Специална и частна методика на обучението по математика 7 7.0 210 50 25 25 0 0 0 0 0 160 И 7
37. Методика на обучението по информатика и информационни технологии 7 7.0 210 55 30 25 0 0 0 0 0 155 И 7
38. Хоспитиране по математика 7 4.0 120 30 0 15 15 0 0 0 0 90 ТО 7
39. Хоспитиране по информатика и информационни технологии 7 4.0 120 20 0 10 10 0 0 0 0 100 ТО 7
40. Приобщаващо образование 7 2.0 60 15 15 0 0 0 0 0 0 45 ТО 7
41. Избираема дисциплина 9 (Група 1) 7 3.0 90 30 15 0 15 0 0 0 0 60 И 7
42. Избираема дисциплина 10 (Група 2) 7 3.0 90 30 0 0 30 0 0 0 0 60 ТО 7
43. Текуща педагогическа практика по математика 8 4.0 120 35 0 0 35 0 0 0 0 85 ТО 8
44. Текуща педагогическа практика по информатика и информационни технологии 8 3.0 90 25 0 0 25 0 0 0 0 65 ТО 8
45. Математически практикум 8 4.0 120 35 0 35 0 0 0 0 0 85 ТО 8
46. Стажантска практика по математика 8 4.0 120 50 0 0 50 0 0 0 0 70 ТО 8
47. Стажантска практика по информатика и информационни технологии 8 4.0 120 40 0 0 40 0 0 0 0 80 ТО 8
48. Факултативна дисциплина II 8 1.0 30 15 0 15 0 0 0 0 0 15 ТО 8

 


Избираеми дисциплини

Избираема дисциплина 1

Дисциплина
1. Алгебра II част
2. Дискретна математика
3. Теория на групите

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
15. Избираема дисциплина 1 3 5.0 150 50 25 25 0 0 0 0 0 100 И 3

Избираема дисциплина 2

Дисциплина
1. Интеграл и мярка на Лебег
2. Математически анализ IV част
3. Функционален анализ

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
20. Избираема дисциплина 2 4 6.0 180 55 25 30 0 0 0 0 0 125 И 4

Избираеми дисциплини 3,4,10 - Група 2: Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини

Дисциплина
1. Визуално програмиране
2. Инструментални средства за разработване на информационни системи
3. CAD системи
4. Операционни системи с отворен код
5. Мултимедийни технологии
6. Презентационни умения
7. Периферни устройства на компютърни системи
8. Обектно ориентирано програмиране
9. Проектиране и администриране на компютърни мрежи
10. Системи за компютърна графика
11. Web програмиране

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (3 от 11)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
21. Избираема дисциплина 3 (Група 2) 4 3.0 90 30 0 0 30 0 0 0 0 60 ТО 4
22. Избираема дисциплина 4 (Група 2) 4 3.0 90 30 0 0 30 0 0 0 0 60 ТО 4
42. Избираема дисциплина 10 (Група 2) 7 3.0 90 30 0 0 30 0 0 0 0 60 ТО 7

Избираеми дисциплини 5,6,9 - Група 1: Педагогически, психологически и частно-дидактически дисциплини

Дисциплина
1. Моделиране с динамичен математически софтуер
2. Дидактически технологии в обучението по информационни технологии в мултилингвална среда
3. Логически модели в обучението по математика
4. Превенция на отклоненията в поведението на деца и юноши
5. Елементи от комбинаториката, теория на вероятностите и статистика в училищния курс по математика
6. Педагогически експеримент в областта на математиката и информатиката
7. Дидактически технологии в обучението по математика в мултилингвална среда
8. Превенция на затрудненията в обучението на ученици
9. Образни модели в алгебрата
10. Компютърни методи в обучението по математика
11. Сравнителен анализ на учебниците по математика
12. Моделирането при познавателната дейност в обучението по математика

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (3 от 12)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
28. Избираема дисциплина 5 (Група 1) 5 3.0 90 30 15 0 15 0 0 0 0 60 И 5
33. Избираема дисциплина 6 (Група 1) 6 3.0 90 30 15 0 15 0 0 0 0 60 И 6
41. Избираема дисциплина 9 (Група 1) 7 3.0 90 30 15 0 15 0 0 0 0 60 И 7

Избираема дисциплина 7

Дисциплина
1. Аналитична механика
2. Диференциално и интегрално смятане в нормирани пространства
3. Комплексен анализ
4. Математическо оптимиране
5. Увод в моделирането
6. Увод във вариационното смятане

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 6)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
34. Избираема дисциплина 7 (Математика) 6 4.0 120 40 20 20 0 0 0 0 0 80 И 6

Избираема дисциплина 8

Дисциплина
1. Дескриптивна геометрия
2. Геометрия на кривите и повърхнините
3. Геометрични преобразувания и приложения

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
35. Избираема дисциплина 8 6 4.0 120 45 25 20 0 0 0 0 0 75 И 6

 


Факултативни дисциплини

Факултативна дисциплина I

Дисциплина
1. Английски език
2. Немски език
3. Руски език

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
16. Факултативна дисциплина I 3 3.0 90 20 0 20 0 0 0 0 0 70 ТО 3

Факултативна дисциплина II

Дисциплина
1. Английски език за математици и информатици
2. Специциализирани текстови редактори
3. Системи за компютърни изчисления
4. Обработка на екпериментални данни в Excel

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
48. Факултативна дисциплина II 8 1.0 30 15 0 15 0 0 0 0 0 15 ТО 8

 


Форми на завършване на обучението

Студентите избират една от изброените по-долу групи форми на завършване на обучението.

Група форми на завършване на обучението I

Форма Кредити
1. Писмен държавен изпит по математика и информатика 10.0
2. Държавен практико-приложен изпит по математика 10.0
3. Държавен практико-приложен изпит по информатика и информационни технологии 10.0

Група форми на завършване на обучението II

Форма Кредити
1. Защита на дипломна работа 10.0
2. Държавен практико-приложен изпит по математика 10.0
3. Държавен практико-приложен изпит по информатика и информационни технологии 10.0

 


Обобщена информация за учебния план

Кредити и хорариум на дисциплините

Семестър Кредити Хорариум Седм.
ауд.
заетост
Общо Аудиторна заетост Индивидуална работа със студенти СР
Общо Л СУ ЛУ Общо Л СУ ЛУ
1 30.0 900 350 125 165 60 0 0 0 0 550 23.33
2 30.0 900 310 125 125 60 0 0 0 0 590 20.67
3 30.0 900 320 140 110 70 0 0 0 0 580 21.33
4 30.0 900 320 120 130 70 0 0 0 0 580 21.33
5 30.0 900 335 155 135 45 0 0 0 0 565 22.33
6 30.0 900 335 155 105 75 0 0 0 0 565 22.33
7 30.0 900 230 85 75 70 0 0 0 0 670 15.33
8 20.0 600 200 0 50 150 0 0 0 0 400 13.33
Общо 230.0 6900 2400 905 895 600 0 0 0 0 4500 20.00
%       37.71 37.29 25.00            

Брой дисциплини и брой форми на контрол

Семестър Брой дисциплини Брой изпити Брой текущи оценки
Общо Задължителни Избираеми Факултативни
1 5 5 0 0 4 0
2 5 5 0 0 3 2
3 6 4 1 1 5 1
4 6 3 3 0 4 2
5 6 5 1 0 6 0
6 7 4 3 0 6 1
7 7 5 2 0 3 4
8 6 5 0 1 0 6
Общо 47 35 10 2 31 16
%   74.47 21.28 4.26 65.96 34.04

 

      Забележка. При преброяването на дисциплините:

      - в семестрите - отчетен е броят на реално изучаваните дисциплини (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени по веднъж в два семестъра).

      - в учебния план - броят на дисциплините в равен на броя на формите на контрол (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени само по веднъж).

      Поради тези причини е възможно в четирите колони "Брой дисциплини" сумата от стойностите от редовете за семестрите да е по-голяма от съответната стойност в реда "Общо".

Завършване на обучението

№ на група Брой форми на завършване в групата Кредити Часове самостоятелна работа
Общо Държавни изпити Защити на дипломна работа
1 3 3 0 30.0 900
2 3 2 1 30.0 900

 


Време за прочитане на данните: 0.281 сек.     Време за генериране на страницата: 0.047 сек.

Университетска информационна система, 2014 г.