Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Kолеж - Добрич

 

 

У Ч Е Б Е Н   П Л А Н

 

Област на висше образование:
1. Педагогически науки

 

Професионално направление:
1.2. Педагогика

 

Специалност:
Начална училищна педагогика и информационни технологии

Форма на обучение:
Редовна

 

Образователно-квалификационна степен:
Професионален бакалавър

 

Срок на обучение:
3 години (6 семестъра)

 

Професионална квалификация:
Начален учител. Начален учител по информационни технологии

 

Обучението по учебния план започва през:
2017/2018 учебна година

 

Код на учебния план:
17500100

 

Учебният план е утвърден от Академичния съвет с протокол № 7/31.03.2017 г.

 


Учебни дисциплини

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
1. Теория на възпитанието 1 5.0 150 40 20 20 0 10 5 5 0 100 И 1
2. Приобщаващо образование 1 3.0 90 30 15 15 0 8 4 4 0 52 И 1
3. Съвременен български език I част 1 5.0 150 45 15 30 0 11 4 7 0 94 И 1
4. Компютърни архитектури 1 4.0 120 50 15 10 25 12 4 2 6 58 И 1
5. Обща и възрастова психология 1 3.0 90 45 30 15 0 12 8 4 0 33 И 1
6. Мaтематика I част 1 5.0 150 50 15 35 0 13 4 9 0 87 И 1
7. Факултативна дисциплина I 1 3.0 90 45 0 45 0 11 0 11 0 34 ТО 1
8. Спорт 1 2.0 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1, 2
9. Съвременен български език II част 2 6.0 180 60 30 30 0 15 7 8 0 105 И 2
10. Дидактика 2 5.0 150 50 20 30 0 12 5 7 0 88 И 2
11. Хигиена и здравно възпитание 2 4.0 120 35 20 15 0 8 5 3 0 77 ТО 2
12. Текстообработка и електронни таблици 2 4.0 120 50 0 0 50 12 0 0 12 58 ТО 2
13. Математика II част 2 6.0 180 65 20 45 0 16 5 11 0 99 И 2
14. Избираема дисциплина I (Група 1) 2 3.0 90 30 15 15 0 7 4 3 0 53 ТО 2
15. Спорт 2 2.0 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 ТО 1, 2
16. Педагогическа психология 3 3.0 90 40 20 20 0 10 5 5 0 40 И 3
17. Детска литература 3 4.0 120 40 20 20 0 10 5 5 0 70 И 3
18. Информационни и интернет технологии 3 5.0 150 50 15 15 20 15 5 5 5 85 3, 4
19. Солфеж 3 3.0 90 40 0 0 40 10 0 0 10 40 ТО 3
20. Музикален инструмент 3 3.0 90 30 0 0 30 8 0 0 8 52 3, 4
21. Устна и писмена комуникация (практикум) 3 3.0 90 30 0 30 0 8 0 8 0 52 3, 4
22. Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа с дигитална среда 3 3.0 90 45 0 0 45 11 0 0 11 34 ТО 3
23. Избираема дисциплина ІІ (Група 1) 3 3.0 90 30 15 15 0 7 3 4 0 53 ТО 3
24. Факултативна дисциплина II 3 3.0 90 30 0 0 30 8 0 0 8 52 ТО 3
25. Природознание 4 5.0 150 55 30 25 0 14 8 6 0 81 И 4
26. Информационни и интернет технологии 4 5.0 150 45 0 15 30 15 0 5 10 90 И 3, 4
27. Музикален инструмент 4 3.0 90 20 0 0 20 5 0 0 5 65 И 3, 4
28. Устна и писмена комуникация (практикум) 4 3.0 90 30 0 30 0 8 0 8 0 52 ТО 3, 4
29. Методика на обучението по технологии и предприемачество в началното училище 4 4.0 120 40 15 20 5 10 4 5 1 70 И 4
30. Методика на обучението по български език и литература 4 6.0 180 70 30 35 5 18 8 9 1 92 И 4
31. Избираема дисциплина III (Група 2) 4 4.0 120 35 20 15 0 10 5 5 0 75 ТО 4
32. Методика на обучението по математика 5 6.0 180 70 30 35 5 18 8 9 1 92 И 5
33. Теория и методика на изобразителното изкуство 5 4.0 120 40 15 20 5 10 4 5 1 70 И 5
34. Методика на обучението по информационни технологии 5 5.0 150 60 30 25 5 15 8 6 1 75 И 5
35. Методика на обучението по природознание и родинознание 5 4.0 120 50 20 25 5 12 5 6 1 58 И 5
36. Теория и методика на музикалното възпитание 5 4.0 120 50 20 25 5 12 5 6 1 58 И 5
37. Теория и методика на обучението по физическо възпитание 5 4.0 120 40 15 20 5 10 4 5 1 70 И 5
38. Избираема дисциплина IV (Група 2) 5 3.0 90 45 15 0 30 12 4 0 8 33 ТО 5
39. Текуща педагогическа практика 6 4.0 120 60 0 0 60 15 0 0 15 45 ТО 6
40. Стажантска практика 6 6.0 180 90 0 0 90 22 0 0 22 68 И 6
41. Избираема дисциплина V (Група 2) 6 3.0 90 35 20 0 15 10 5 0 5 45 И 6
42. Избираема дисциплина VI (Група 2) 6 2.0 60 30 15 15 0 10 5 5 0 20 ТО 6
43. Факултативна дисциплина III 6 3.0 90 35 20 15 0 10 5 5 0 45 ТО 6
44. Фaкултативна дисциплина IV 6 2.0 60 30 0 30 0 10 0 10 0 20 ТО 6

 


Избираеми дисциплини

Избираема дисциплина І - от Група 1: Педагогически, психологически и частно-дидактически дисциплини

Дисциплина
1. Теория и практика на конфликтите
2. Закрила на детето
3. Управление на стреса

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
14. Избираема дисциплина I (Група 1) 2 3.0 90 30 15 15 0 7 4 3 0 53 ТО 2

Избираема дисциплина II - от Група 1: Педагогически, психологически и частно-дидактически дисциплини

Дисциплина
1. Социално педагогическа работа с група (интеракция)
2. Психология на ученическия клас
3. Превенция и противодействие на агресията в началното училище

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
23. Избираема дисциплина ІІ (Група 1) 3 3.0 90 30 15 15 0 7 3 4 0 53 ТО 3

Избираема дисциплина III - от Група 2: Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини

Дисциплина
1. Литературознание
2. Технологии на ученическите текстове
3. Основи на театралната култура

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
31. Избираема дисциплина III (Група 2) 4 4.0 120 35 20 15 0 10 5 5 0 75 ТО 4

Избираема дисциплина IV - от Група 2: Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини

Дисциплина
1. Училищен курс по информационни технологии
2. Приложен софтуер в началното училище
3. Мултимедийни и хипермедийни технологии

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
38. Избираема дисциплина IV (Група 2) 5 3.0 90 45 15 0 30 12 4 0 8 33 ТО 5

Избираема дисциплина V - от Група 2: Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини

Дисциплина
1. Методика на вокалното обучение
2. Български музикален фолклор
3. Занимателни конструктивни игри
4. Изобразителна дейност в началното училище

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
41. Избираема дисциплина V (Група 2) 6 3.0 90 35 20 0 15 10 5 0 5 45 И 6

Избираема дисциплина VI - от Група 2: Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини

Дисциплина
1. Информационните технологии в извънкласните форми на работа в началното училище
2. Информационна компетентност на учениците в началното училище
3. Актуални проблеми на приложенията на информационните технологии в началното училище

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
42. Избираема дисциплина VI (Група 2) 6 2.0 60 30 15 15 0 10 5 5 0 20 ТО 6

 


Факултативни дисциплини

Факултативна дисциплина I

Дисциплина
1. Английски език I
2. Компютърни технологии в обучението
3. Системи на компютърната математика

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
7. Факултативна дисциплина I 1 3.0 90 45 0 45 0 11 0 11 0 34 ТО 1

Факултативна дисциплина II

Дисциплина
1. Гражданска защита
2. Безопасност на движението

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
24. Факултативна дисциплина II 3 3.0 90 30 0 0 30 8 0 0 8 52 ТО 3

Факултативна дисциплина III

Дисциплина
1. История на България
2. Социална екология
3. Човек, общество, природа
4. Екология и опазване на околната среда

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
43. Факултативна дисциплина III 6 3.0 90 35 20 15 0 10 5 5 0 45 ТО 6

Факултативна дисциплина IV

Дисциплина
1. Английски език ІІ
2. Английски език за специфични цели

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
44. Фaкултативна дисциплина IV 6 2.0 60 30 0 30 0 10 0 10 0 20 ТО 6

 


Учебни практики

Учебна практика Продължителност Семестър
1. Летен стаж по специалността 30 часа

 


Форми на завършване на обучението

Студентите избират една от изброените по-долу групи форми на завършване на обучението.

Група форми на завършване на обучението I

Форма Кредити
1. Писмен държавен изпит 10.0
2. Държавен практико-приложен изпит 10.0

 


Забележки

Дисциплината "Хоспитиране" се провежда в част от семинарните и лабораторните упражнения по следните дисциплини:
   - Методика на обучението по технологии и предприемачество в началното училище - 5 ч. СУ и 5 ч. ЛУ;
   - Методика на обучението по български език и литература - 5 ч. СУ и 5 ч. ЛУ;
   - Методика на обучението по математика - 5 ч. СУ и 5 ч. ЛУ;
   - Теория и методика на изобразителното изкуство - 5 ч. СУ и 5 ч. ЛУ;
   - Методика на обучението по информационни технологии - 5 ч. СУ и 5 ч. ЛУ;
   - Методика на обучението по природознание и родинознание - 5 ч. СУ и 5 ч. ЛУ;
   - Теория и методика на музикалното възпитание - 5 ч. СУ и 5 ч. ЛУ;
   - Теория и методика на обучението по физическо възпитание - 5 ч. СУ и 5 ч. ЛУ;
Общо: 40 ч. СУ и 40 ч. ЛУ.

 


Обобщена информация за учебния план

Кредити и хорариум на дисциплините

Семестър Кредити Хорариум Седм.
ауд.
заетост
Общо Аудиторна заетост Индивидуална работа със студенти СР
Общо Л СУ ЛУ Общо Л СУ ЛУ
1 30.0 900 335 110 200 25 77 29 42 6 488 22.33
2 30.0 900 320 105 165 50 70 26 32 12 510 21.33
3 30.0 900 335 70 100 165 87 18 27 42 478 22.33
4 30.0 900 295 95 140 60 80 25 38 17 525 19.67
5 30.0 900 355 145 150 60 89 38 37 14 456 23.67
6 20.0 600 280 55 60 165 77 15 20 42 243 18.67
Общо 170.0 5100 1920 580 815 525 480 151 196 133 2700 21.33
%       30.21 42.45 27.34            

Брой дисциплини и брой форми на контрол

Семестър Брой дисциплини Брой изпити Брой текущи оценки
Общо Задължителни Избираеми Факултативни
1 8 7 0 1 6 1
2 7 6 1 0 3 4
3 9 7 1 1 2 4
4 7 6 1 0 5 2
5 7 6 1 0 6 1
6 6 2 2 2 2 4
Общо 40 30 6 4 24 16
%   75.00 15.00 10.00 60.00 40.00

 

      Забележка. При преброяването на дисциплините:

      - в семестрите - отчетен е броят на реално изучаваните дисциплини (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени по веднъж в два семестъра).

      - в учебния план - броят на дисциплините в равен на броя на формите на контрол (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени само по веднъж).

      Поради тези причини е възможно в четирите колони "Брой дисциплини" сумата от стойностите от редовете за семестрите да е по-голяма от съответната стойност в реда "Общо".

Завършване на обучението

№ на група Брой форми на завършване в групата Кредити Часове самостоятелна работа
Общо Държавни изпити Защити на дипломна работа
1 2 2 0 20.0 600

 


Време за прочитане на данните: 0.281 сек.     Време за генериране на страницата: 0.047 сек.

Университетска информационна система, 2014 г.