Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Kолеж - Добрич

 

 

У Ч Е Б Е Н   П Л А Н

 

Област на висше образование:
1. Педагогически науки

 

Професионално направление:
1.2. Педагогика

 

Специалност:
Предучилищна педагогика и чужд език

(Английски език)

 

Форма на обучение:
Редовна

 

Образователно-квалификационна степен:
Професионален бакалавър

 

Срок на обучение:
3 години (6 семестъра)

 

Професионална квалификация:
Детски учител. Детски учител по чужд език

 

Обучението по учебния план започва през:
2017/2018 учебна година

 

Код на учебния план:
17500500

 

Учебният план е утвърден от Академичния съвет с протокол № 7/31.03.2017 г.

 


Учебни дисциплини

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
1. Теория на възпитанието 1 5.0 150 40 20 20 0 10 5 5 0 100 И 1
2. Приобщаващо образование 1 3.0 90 30 15 15 0 8 4 4 0 52 И 1
3. Съвременен български език I част 1 5.0 150 45 15 30 0 12 4 8 0 93 И 1
4. Чужд език I част 1 4.0 120 50 0 0 50 12 0 0 12 58 И 1
5. Обща и възрастова психология 1 3.0 90 45 30 15 0 12 8 4 0 33 И 1
6. Занимателна математика 1 5.0 150 50 0 20 30 13 0 5 8 87 ТО 1
7. Факултативна дисциплина I 1 3.0 90 40 0 0 40 10 0 0 10 40 ТО 1
8. Спорт 1 2.0 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1, 2
9. Съвременен български език II част 2 6.0 180 60 30 30 0 15 7 8 0 105 И 2
10. Предучилищна педагогика 2 5.0 150 50 20 30 0 12 5 7 0 88 И 2
11. Хигиена и здравно възпитание 2 4.0 120 35 20 15 0 9 5 4 0 76 ТО 2
12. Чужд език II част 2 4.0 120 50 0 0 50 12 0 0 12 58 ТО 2
13. Технология на игровото взаимодействие 2 6.0 180 45 25 20 0 10 6 4 0 125 И 2
14. Избираема дисциплина I 2 3.0 90 30 15 15 0 7 4 3 0 53 ТО 2
15. Спорт 2 2.0 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 ТО 1, 2
16. Педагогическа психология 3 3.0 90 40 20 20 0 10 5 5 0 40 И 3
17. Детска литература 3 4.0 120 40 20 20 0 10 5 5 0 70 И 3
18. Чужд език III част 3 5.0 150 50 0 0 50 15 0 0 15 85 3, 4
19. Солфеж 3 3.0 90 40 0 0 40 10 0 0 10 40 ТО 3
20. Музикален инструмент 3 3.0 90 30 0 0 30 7 0 0 7 53 3, 4
21. Устна и писмена комуникация (практикум) 3 3.0 90 30 0 30 0 8 0 8 0 52 3, 4
22. Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа с дигитална среда 3 3.0 90 45 0 0 45 11 0 0 11 34 ТО 3
23. Избираема дисциплина ІІ 3 3.0 90 30 15 15 0 7 3 4 0 53 ТО 3
24. Факултативна дисциплина II 3 3.0 90 30 0 0 30 8 0 0 8 52 ТО 3
25. Природознание 4 5.0 150 55 30 25 0 14 8 6 0 81 И 4
26. Чужд език III част 4 5.0 150 50 0 0 50 15 0 0 15 85 И 3, 4
27. Музикален инструмент 4 3.0 90 20 0 0 20 5 0 0 5 65 ТО 3, 4
28. Устна и писмена комуникация (практикум) 4 3.0 90 30 0 30 0 8 0 8 0 52 ТО 3, 4
29. Методика на формиране на начална технологична култура в детската градина 4 4.0 120 45 15 25 5 11 4 6 1 64 И 4
30. Методика на обучението по български език в детската градина 4 6.0 180 70 30 35 5 18 8 9 1 92 И 4
31. Избираема дисциплина III 4 4.0 120 50 20 30 0 15 5 10 0 55 ТО 4
32. Методика на формиране на елементарни математически представи и понятия 5 6.0 180 70 30 35 5 18 8 9 1 92 И 5
33. Методика на изобразителната дейност в детската градина 5 4.0 120 40 15 20 5 10 4 5 1 70 И 5
34. Методика на чуждоезиковото обучение в детската градина 5 5.0 150 60 30 25 5 15 8 6 1 75 И 5
35. Методика на взаимодействието "дете-среда" 5 4.0 120 50 20 25 5 12 5 6 1 58 И 5
36. Методика на музикалното възпитание в детската градина 5 4.0 120 50 20 25 5 12 5 6 1 58 И 5
37. Методика на двигателната дейност в детската градина 5 4.0 120 40 15 20 5 10 4 5 1 70 И 5
38. Избираема дисциплина IV 5 3.0 90 45 15 0 30 12 4 0 8 33 ТО 5
39. Текуща педагогическа практика 6 4.0 120 60 0 0 60 15 0 0 15 45 ТО 6
40. Стажанстка практика 6 6.0 180 90 0 0 90 22 0 0 22 68 И 6
41. Факултативна дисциплина III 6 3.0 90 35 20 15 0 10 5 5 0 45 ТО 6
42. Избираема дисциплина V 6 3.0 90 35 20 0 15 10 5 0 5 45 И 6
43. Избираема дисциплина VI 6 2.0 60 30 15 15 0 10 5 5 0 20 ТО 6
44. Фaкултативна дисциплина IV 6 2.0 60 30 0 0 30 10 0 0 10 20 ТО 6

 


Избираеми дисциплини

Избираема дисциплина І - от Група 1: Педагогически, психологически и частно-дидактически дисциплини

Дисциплина
1. Теория и практика на конфликтите
2. Закрила на детето
3. Управление на стреса

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
14. Избираема дисциплина I 2 3.0 90 30 15 15 0 7 4 3 0 53 ТО 2

Избираема дисциплина II - от Група 1: Педагогически, психологически и частно-дидактически дисциплини

Дисциплина
1. Социално педагогическа работа с група (интеракция)
2. Психология на детската група
3. Превенция и противодействие на агресията в детската градина

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
23. Избираема дисциплина ІІ 3 3.0 90 30 15 15 0 7 3 4 0 53 ТО 3

Избираема дисциплина III - от Група 2: Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини

Дисциплина
1. Основи на театралната култура
2. Словесно изпълнителско изкуство

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
31. Избираема дисциплина III 4 4.0 120 50 20 30 0 15 5 10 0 55 ТО 4

Избираема дисциплина IV - от Група 2: Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини

Дисциплина
1. Детска литература на чужд език
2. Произведения на английски език за деца
3. Работа с автентичен текст на чужд език

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
38. Избираема дисциплина IV 5 3.0 90 45 15 0 30 12 4 0 8 33 ТО 5

Избираема дисциплина V - от Група 2: Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини

Дисциплина
1. Методика на вокалното обучение
2. Български музикален фолклор
3. Занимателни конструктивни игри
4. Изобразителна дейност в детската градина

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
42. Избираема дисциплина V 6 3.0 90 35 20 0 15 10 5 0 5 45 И 6

Избираема дисциплина VI - от Група 2: Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини

Дисциплина
1. Актуални проблеми на ранното чуждоезиково обучение
2. Развиване на устни комуникативни умения на чужд език
3. Интердисциплинарни връзки в ранното чуждоезиково обучение

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
43. Избираема дисциплина VI 6 2.0 60 30 15 15 0 10 5 5 0 20 ТО 6

 


Факултативни дисциплини

Факултативна дисциплина I

Дисциплина
1. Интернет технологии
2. Компютърно моделиране
3. Системи на компютърната математика

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
7. Факултативна дисциплина I 1 3.0 90 40 0 0 40 10 0 0 10 40 ТО 1

Факултативна дисциплина II

Дисциплина
1. Гражданска защита
2. Безопасност на движението

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
24. Факултативна дисциплина II 3 3.0 90 30 0 0 30 8 0 0 8 52 ТО 3

Факултативна дисциплина III

Дисциплина
1. История на България
2. Социална екология
3. Човек, общество, природа
4. Екология и опазване на околната среда

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
41. Факултативна дисциплина III 6 3.0 90 35 20 15 0 10 5 5 0 45 ТО 6

Факултативна дисциплина IV

Дисциплина
1. Текстообработка и електронни таблици
2. Интегрирани среди и приложения

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
44. Фaкултативна дисциплина IV 6 2.0 60 30 0 0 30 10 0 0 10 20 ТО 6

 


Учебни практики

Учебна практика Продължителност Семестър
1. Летен стаж по специалността 30 часа

 


Форми на завършване на обучението

Студентите избират една от изброените по-долу групи форми на завършване на обучението.

Група форми на завършване на обучението I

Форма Кредити
1. Писмен държавен изпит 10.0
2. Държавен практико-приложен изпит 10.0

 


Забележки

Дисциплината "Хоспитиране" се провежда в част от семинарните и лабораторните упражнения по следните дисциплини:
   - Методика на формиране на начална технологична култура в детската градина - 5 ч. СУ и 5 ч. ЛУ;
   - Методика на обучението по български език в детската градина - 5 ч. СУ и 5 ч. ЛУ;
   - Методика на формиране на елементарни математически представи и понятия - 5 ч. СУ и 5 ч. ЛУ;
   - Методика на изобразителната дейност в детската градина - 5 ч. СУ и 5 ч. ЛУ;
   - Методика на чуждоезиковото обучение в детската градина - 5 ч. СУ и 5 ч. ЛУ;
   - Методика на взаимодействието "дете-среда" - 5 ч. СУ и 5 ч. ЛУ;
   - Методика на музикалното възпитание в детската градина - 5 ч. СУ и 5 ч. ЛУ;
   - Методика на двигателната дейност в детската градина - 5 ч. СУ и 5 ч. ЛУ;
Общо: 40 ч. СУ и 40 ч. ЛУ.


 


Обобщена информация за учебния план

Кредити и хорариум на дисциплините

Семестър Кредити Хорариум Седм.
ауд.
заетост
Общо Аудиторна заетост Индивидуална работа със студенти СР
Общо Л СУ ЛУ Общо Л СУ ЛУ
1 30.0 900 330 80 130 120 77 21 26 30 493 22.00
2 30.0 900 300 110 140 50 65 27 26 12 535 20.00
3 30.0 900 335 55 85 195 86 13 22 51 479 22.33
4 30.0 900 320 95 145 80 86 25 39 22 494 21.33
5 30.0 900 355 145 150 60 89 38 37 14 456 23.67
6 20.0 600 280 55 30 195 77 15 10 52 243 18.67
Общо 170.0 5100 1920 540 680 700 480 139 160 181 2700 21.33
%       28.13 35.42 36.46            

Брой дисциплини и брой форми на контрол

Семестър Брой дисциплини Брой изпити Брой текущи оценки
Общо Задължителни Избираеми Факултативни
1 8 7 0 1 5 2
2 7 6 1 0 3 4
3 9 7 1 1 2 4
4 7 6 1 0 4 3
5 7 6 1 0 6 1
6 6 2 2 2 2 4
Общо 40 30 6 4 22 18
%   75.00 15.00 10.00 55.00 45.00

 

      Забележка. При преброяването на дисциплините:

      - в семестрите - отчетен е броят на реално изучаваните дисциплини (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени по веднъж в два семестъра).

      - в учебния план - броят на дисциплините в равен на броя на формите на контрол (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени само по веднъж).

      Поради тези причини е възможно в четирите колони "Брой дисциплини" сумата от стойностите от редовете за семестрите да е по-голяма от съответната стойност в реда "Общо".

Завършване на обучението

№ на група Брой форми на завършване в групата Кредити Часове самостоятелна работа
Общо Държавни изпити Защити на дипломна работа
1 2 2 0 20.0 600

 


Време за прочитане на данните: 0.265 сек.     Време за генериране на страницата: 0.047 сек.

Университетска информационна система, 2014 г.