Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Kолеж - Добрич

 

 

У Ч Е Б Е Н   П Л А Н

 

Област на висше образование:
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

 

Професионално направление:
6.2. Растителна защита

 

Специалност:
Растителна защита

Форма на обучение:
Редовна

 

Образователно-квалификационна степен:
Професионален бакалавър

 

Срок на обучение:
3 години (6 семестъра)

 

Професионална квалификация:
Агроном

 

Обучението по учебния план започва през:
2017/2018 учебна година

 

Код на учебния план:
17501600

 

Учебният план е утвърден от Академичния съвет с протокол № 7/31.03.2017 г.

 


Учебни дисциплини

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
1. Ботаника 1 6.0 180 60 30 15 15 14 7 4 3 106 И 1
2. Зоология 1 5.0 150 45 15 15 15 11 4 3 4 94 И 1
3. Обща и неорганична химия 1 5.0 150 45 30 15 0 11 8 3 0 94 И 1
4. Екология и опазване на околната среда 1 5.0 150 60 15 30 15 14 4 7 3 76 И 1
5. Избираема дисциплина I 1 4.0 120 45 15 30 0 12 4 8 0 63 ТО 1
6. Факултативна дисциплина І 1 3.0 90 30 0 15 15 7 0 4 3 53 ТО 1
7. Спорт 1 2.0 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 1, 2
8. Общо земеделие 2 6.0 180 60 15 30 15 15 4 8 3 105 И 2
9. Почвознание 2 6.0 180 65 30 20 15 16 8 5 3 99 И 2
10. Микробиология 2 6.0 180 45 15 15 15 11 4 3 4 124 И 2
11. Органична химия 2 4.0 120 45 30 0 15 11 8 0 3 64 И 2
12. Практика по ботаника 2 2.0 60 30 0 0 30 8 0 0 8 22 ТО 2
13. Чужд език І част 2 4.0 120 45 0 45 0 11 0 11 0 64 ТО 2
14. Спорт 2 2.0 60 30 0 30 0 0 0 0 0 30 ТО 1, 2
15. Агрохимия 3 5.0 150 50 15 20 15 12 4 5 3 88 И 3
16. Икономика 3 3.0 90 35 20 15 0 9 5 4 0 46 И 3
17. Зеленчукопроизводство 3 6.0 180 60 15 15 30 15 4 3 8 105 И 3
18. Механизация на земеделието 3 4.0 120 45 15 15 15 11 4 3 4 64 И 3
19. Растениевъдство I част (зърнени култури) 3 6.0 180 60 30 15 15 15 8 3 4 105 И 3
20. Чужд език ІІ част 3 3.0 90 45 0 45 0 11 0 11 0 34 ТО 3
21. Факултативна дисциплина II 3 3.0 90 45 0 45 0 11 0 11 0 34 ТО 3
22. Лозарство 4 5.0 150 60 30 15 15 15 8 3 4 75 И 4
23. Растениевъдство II част (технически и фуражни култури) 4 6.0 180 60 30 15 15 15 8 3 4 105 И 4
24. Генетика и селекция на растенията 4 6.0 180 60 30 15 15 15 8 4 3 105 И 4
25. Избираема дисциплина II 4 4.0 120 45 15 15 15 11 4 4 3 64 И 4
26. Избираема дисциплина III 4 4.0 120 60 15 30 15 15 4 8 3 45 И 4
27. Факултативна дисциплина ІII 4 3.0 90 30 15 15 0 8 4 4 0 52 ТО 4
28. Факултативна дисциплина IV 4 2.0 60 30 15 0 15 7 4 0 3 23 ТО 4
29. Овощарство 5 6.0 180 60 30 15 15 16 8 4 4 104 И 5
30. Хербология 5 7.0 210 60 30 15 15 16 8 4 4 134 И 5
31. Eнтомология 5 7.0 210 90 30 30 30 23 7 8 8 97 И 5
32. Практика по ентомология 5 3.0 90 30 0 0 30 8 0 0 8 52 ТО 5
33. Избираема дисциплина IV 5 4.0 120 45 15 15 15 12 4 4 4 63 ТО 5
34. Факултативна дисциплина V 5 3.0 90 30 0 15 15 8 0 4 4 52 ТО 5
35. Фитопатология 6 6.0 180 90 30 30 30 30 10 10 10 60 И 6
36. Практика по хербология 6 2.0 60 30 0 0 30 10 0 0 10 20 ТО 6
37. Практика по фитопатология 6 2.0 60 30 0 0 30 10 0 0 10 20 ТО 6
38. Практика по генетика и селекция 6 2.0 60 30 0 0 30 10 0 0 10 20 ТО 6
39. Избираема дисциплина V 6 4.0 120 60 15 15 30 15 4 3 8 45 ТО 6
40. Избираема дисциплина VI 6 4.0 120 45 15 15 15 11 4 3 4 64 ТО 6

 


Избираеми дисциплини

Група избираеми дисциплини I

Дисциплина
1. Приложна математика
2. Математически анализ и приложения

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
5. Избираема дисциплина I 1 4.0 120 45 15 30 0 12 4 8 0 63 ТО 1

Избираема дисциплина II

Дисциплина
1. Физиология и биохимия на растенията
2. Растителни генетични ресурси

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
25. Избираема дисциплина II 4 4.0 120 45 15 15 15 11 4 4 3 64 И 4

Избираема дисциплина III

Дисциплина
1. Енергийни култури
2. Карантина по растенията
3. Екологично-опасни вещества

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
26. Избираема дисциплина III 4 4.0 120 60 15 30 15 15 4 8 3 45 И 4

Избираема дисциплина IV

Дисциплина
1. Химическа защита
2. Семезнание

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
33. Избираема дисциплина IV 5 4.0 120 45 15 15 15 12 4 4 4 63 ТО 5

Избираема дисциплина V

Дисциплина
1. Информационни технологии
2. In-vitro индуциране на генетично разнообразие при растенията
3. Биометрия и опитно дело

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
39. Избираема дисциплина V 6 4.0 120 60 15 15 30 15 4 3 8 45 ТО 6

Избираема дисциплина VI

Дисциплина
1. Агрометеорология
2. Ненасекомни неприятели

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
40. Избираема дисциплина VI 6 4.0 120 45 15 15 15 11 4 3 4 64 ТО 6

 


Факултативни дисциплини

Факултативна дисциплина I

Дисциплина
1. Гражданска защита
2. Безопасност на движението

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
6. Факултативна дисциплина І 1 3.0 90 30 0 15 15 7 0 4 3 53 ТО 1

Факултативна дисциплина II

Дисциплина
1. Устна и писмена комуникация (практикум)
2. Езикова култура
3. Език и комуникация

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
21. Факултативна дисциплина II 3 3.0 90 45 0 45 0 11 0 11 0 34 ТО 3

Факултативна дисциплина III

Дисциплина
1. Семепроизводство на културните растения
2. Биологично земеделие

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
27. Факултативна дисциплина ІII 4 3.0 90 30 15 15 0 8 4 4 0 52 ТО 4

Факултативна дисциплина IV

Дисциплина
1. Информационен маркетинг и реклама
2. Аграрен мениджмънт

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
28. Факултативна дисциплина IV 4 2.0 60 30 15 0 15 7 4 0 3 23 ТО 4

Факултативна дисциплина V

Дисциплина
1. Информационни технологии в бизнеса и администрацията
2. Текстообработка и електронни таблици
3. Бизнес английски
4. Европейски фондове и международни програми в аграрния сектор

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
34. Факултативна дисциплина V 5 3.0 90 30 0 15 15 8 0 4 4 52 ТО 5

 


Учебни практики

Учебна практика Продължителност Семестър
1. Летен стаж по специалността 30 часа

 


Форми на завършване на обучението

Студентите избират една от изброените по-долу групи форми на завършване на обучението.

Група форми на завършване на обучението I

Форма Кредити
1. Писмен държавен изпит по растителна защита 10.0
2. Практически държавен изпит по растителна защита 10.0

 


Обобщена информация за учебния план

Кредити и хорариум на дисциплините

Семестър Кредити Хорариум Седм.
ауд.
заетост
Общо Аудиторна заетост Индивидуална работа със студенти СР
Общо Л СУ ЛУ Общо Л СУ ЛУ
1 30.0 900 315 105 150 60 69 27 29 13 516 21.00
2 30.0 900 320 90 140 90 72 24 27 21 508 21.33
3 30.0 900 340 95 170 75 84 25 40 19 476 22.67
4 30.0 900 345 150 105 90 86 40 26 20 469 23.00
5 30.0 900 315 105 90 120 83 27 24 32 502 21.00
6 20.0 600 285 60 60 165 86 18 16 52 229 19.00
Общо 170.0 5100 1920 605 715 600 480 161 162 157 2700 21.33
%       31.51 37.24 31.25            

Брой дисциплини и брой форми на контрол

Семестър Брой дисциплини Брой изпити Брой текущи оценки
Общо Задължителни Избираеми Факултативни
1 7 5 1 1 4 2
2 7 7 0 0 4 3
3 7 6 0 1 5 2
4 7 3 2 2 5 2
5 6 4 1 1 3 3
6 6 4 2 0 1 5
Общо 39 28 6 5 22 17
%   71.79 15.38 12.82 56.41 43.59

 

      Забележка. При преброяването на дисциплините:

      - в семестрите - отчетен е броят на реално изучаваните дисциплини (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени по веднъж в два семестъра).

      - в учебния план - броят на дисциплините в равен на броя на формите на контрол (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени само по веднъж).

      Поради тези причини е възможно в четирите колони "Брой дисциплини" сумата от стойностите от редовете за семестрите да е по-голяма от съответната стойност в реда "Общо".

Завършване на обучението

№ на група Брой форми на завършване в групата Кредити Часове самостоятелна работа
Общо Държавни изпити Защити на дипломна работа
1 2 2 0 20.0 600

 


Време за прочитане на данните: 0.265 сек.     Време за генериране на страницата: 0.031 сек.

Университетска информационна система, 2014 г.