Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Kолеж - Добрич

 

 

У Ч Е Б Е Н   П Л А Н

 

Област на висше образование:
1. Педагогически науки

 

Професионално направление:
1.2. Педагогика

 

Специалност:
Начална училищна педагогика и информационни технологии

Форма на обучение:
Редовна

 

Образователно-квалификационна степен:
Професионален бакалавър

 

Срок на обучение:
3 години (6 семестъра)

 

Професионална квалификация:
Начален учител. Начален учител по информационни технологии

 

Обучението по учебния план започва през:
2016/2017 учебна година

 

Код на учебния план:
16500100

 

Учебният план е утвърден от Академичния съвет с протокол № 7/25.03.2016 г.

 


Учебни дисциплини

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
1. Мaтематика I част 1 5.0 150 50 15 20 15 12 4 5 3 88 И 1
2. Теория на възпитанието 1 5.0 150 50 20 30 0 12 5 7 0 88 И 1
3. История на България 1 3.0 90 35 20 15 0 9 5 4 0 46 И 1
4. Съвременен български език I част 1 5.0 150 45 15 30 0 11 4 7 0 94 И 1
5. Компютърни архитектури 1 4.0 120 50 15 10 25 11 3 2 6 59 И 1
6. Обща и възрастова психология 1 3.0 90 30 15 15 0 7 3 4 0 53 1, 2
7. Факултативна дисциплина I 1 3.0 90 30 0 0 30 8 0 0 8 52 ТО 1
8. Факултативна дисциплина II: Спорт I 1 2.0 60 30 0 0 30 7 0 0 7 23 ТО 1
9. Съвременен български език II част 2 6.0 180 60 30 30 0 15 7 8 0 105 И 2
10. Дидактика 2 5.0 150 50 20 30 0 13 5 8 0 87 И 2
11. Хигиена и здравно възпитание 2 4.0 120 35 20 15 0 8 5 3 0 77 ТО 2
12. Текстообработка и електронни таблици 2 4.0 120 45 0 0 45 11 0 0 11 64 ТО 2
13. Обща и възрастова психология 2 3.0 90 35 15 20 0 9 4 5 0 46 И 1, 2
14. Математика II част 2 6.0 180 65 20 30 15 15 5 7 3 100 И 2
15. Факултативна дисциплина III: Спорт II 2 2.0 60 30 0 0 30 8 0 0 8 22 ТО 2
16. Педагогическа психология 3 3.0 90 40 20 20 0 10 5 5 0 40 И 3
17. Основи на информатиката 3 5.0 150 50 15 0 35 12 4 0 8 88 И 3
18. Солфеж 3 3.0 90 40 0 0 40 10 0 0 10 40 ТО 3
19. Музикален инструмент 3 3.0 90 30 0 0 30 7 0 0 7 53 3, 4
20. Детска литература 3 4.0 120 40 20 20 0 10 5 5 0 70 И 3
21. Устна и писмена комуникация (практикум) 3 3.0 90 30 0 30 0 8 0 8 0 52 3, 4
22. Избираема дисциплина I 3 3.0 90 45 0 25 20 12 0 7 5 33 ТО 3
23. Избираема дисциплина ІІ 3 3.0 90 40 20 20 0 10 5 5 0 40 ТО 3
24. Факултативна дисциплина IV 3 3.0 90 30 0 0 30 8 0 0 8 52 ТО 3
25. Природознание 4 5.0 150 55 30 25 0 14 8 6 0 81 И 4
26. Основи на началната училищна педагогика 4 5.0 150 45 0 45 0 12 0 12 0 93 ТО 4
27. Устна и писмена комуникация (практикум) 4 3.0 90 30 0 30 0 7 0 7 0 53 ТО 3, 4
28. Музикален инструмент 4 3.0 90 20 0 0 20 5 0 0 5 65 ТО 3, 4
29. Методика на обучението по български език и литература 4 6.0 180 70 30 30 10 19 8 8 3 91 И 4
30. Методика на обучението по домашен бит и техника 4 4.0 120 40 15 15 10 10 4 4 2 70 И 4
31. Избираема дисциплина III 4 4.0 120 45 30 15 0 12 8 4 0 63 ТО 4
32. Методика на обучението по математика 5 6.0 180 75 30 30 15 19 7 8 4 86 И 5
33. Теория и методика на изобразителното изкуство 5 4.0 120 35 15 10 10 8 4 2 2 77 И 5
34. Методика на обучението по информационни технологии 5 5.0 150 65 25 20 20 16 6 5 5 69 И 5
35. Методика на обучението по природознание и родинознание 5 4.0 120 45 20 15 10 10 5 3 2 65 И 5
36. Теория и методика на музикалното възпитание 5 4.0 120 45 20 15 10 11 5 4 2 64 И 5
37. Теория и методика на обучението по физическо възпитание 5 4.0 120 40 15 15 10 11 4 4 3 69 И 5
38. Избираема дисциплина IV 5 3.0 90 45 15 0 30 12 4 0 8 33 ТО 5
39. Преддипломна педагогическа практика 6 3.0 90 45 0 0 45 11 0 0 11 34 И 6
40. Текуща педагогическа практика 6 5.0 150 75 0 0 75 19 0 0 19 56 ТО 6
41. Избираема дисциплина V 6 3.0 90 45 30 0 15 11 8 0 3 34 ТО 6
42. Избираема дисциплина VI 6 4.0 120 50 30 0 20 13 8 0 5 57 И 6
43. Избираема дисциплина VІІ 6 2.0 60 30 15 15 0 8 4 4 0 22 ТО 6
44. Факултативна дисциплина V 6 3.0 90 35 0 0 35 9 0 0 9 46 ТО 6

 


Избираеми дисциплини

Избираема дисциплина I

Дисциплина
1. Аудио-визуални и информационни технологии в обучението
2. Интегриране на деца със специални образователни потребности
3. Системи на компютърната математика

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
22. Избираема дисциплина I 3 3.0 90 45 0 25 20 12 0 7 5 33 ТО 3

Избираема дисциплина II

Дисциплина
1. Психолого-педагогически аспекти на взаимодействието
2. Езикова култура
3. Делова кореспонденция
4. Психология на ученическия клас

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
23. Избираема дисциплина ІІ 3 3.0 90 40 20 20 0 10 5 5 0 40 ТО 3

Избираема дисциплина III

Дисциплина
1. Литературознание
2. Технологии на ученическите текстове
3. Основи на театралната култура

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
31. Избираема дисциплина III 4 4.0 120 45 30 15 0 12 8 4 0 63 ТО 4

Избираема дисциплина IV

Дисциплина
1. Училищен курс по информационни технологии
2. Приложен софтуер в началното училище
3. Мултимедийни и хипермедийни технологии

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
38. Избираема дисциплина IV 5 3.0 90 45 15 0 30 12 4 0 8 33 ТО 5

Избираема дисциплина V

Дисциплина
1. Краезнание
2. Културно-историческо наследство
3. Екология и опазване на околната среда
4. Изобразителната дейност в началното училище

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
41. Избираема дисциплина V 6 3.0 90 45 30 0 15 11 8 0 3 34 ТО 6

Избираема дисциплина VI

Дисциплина
1. Методика на вокалното обучение
2. Български музикален фолклор
3. Съвременни технологии в обучението по музика
4. Занимателни конструктивни игри
5. Спортна анимация

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 5)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
42. Избираема дисциплина VI 6 4.0 120 50 30 0 20 13 8 0 5 57 И 6

Избираема дисциплина VII

Дисциплина
1. Информационните технологии в извънкласните форми на работа в началното училище
2. Информационна компетентност на учениците в началното училище
3. Актуални проблеми на приложенията на информационните технологии в началното училище

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
43. Избираема дисциплина VІІ 6 2.0 60 30 15 15 0 8 4 4 0 22 ТО 6

 


Факултативни дисциплини

Факултативна дисциплина I

Дисциплина
1. Английски език I
2. Компютърни технологии в обучението

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
7. Факултативна дисциплина I 1 3.0 90 30 0 0 30 8 0 0 8 52 ТО 1

Факултативна дисциплина II: Спорт I

Дисциплина
1. Спорт I
2. Спорт I: Аеробика
3. Спорт I: Баскетбол
4. Спорт I: Бойни изкуства
5. Спорт I: Волейбол
6. Спорт I: Зимни спортове
7. Спорт I: Фитнес
8. Спорт I: Лечебна гимнастика
9. Спорт I: Мажоретен състав
10. Спорт I: Плуване
11. Спорт I: Ракетни спортове
12. Спорт I: Ритмика и танци
13. Спорт I: Туризъм, ориентиране, катерене
14. Спорт I: Футбол

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 14)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
8. Факултативна дисциплина II: Спорт I 1 2.0 60 30 0 0 30 7 0 0 7 23 ТО 1

Факултативна дисциплина III: Спорт II

Дисциплина
1. Спорт II
2. Спорт II: Аеробика
3. Спорт II: Баскетбол
4. Спорт II: Бойни изкуства
5. Спорт II: Волейбол
6. Спорт II: Зимни спортове
7. Спорт II: Фитнес
8. Спорт II: Лечебна гимнастика
9. Спорт II: Мажоретен състав
10. Спорт II: Плуване
11. Спорт II: Ракетни спортове
12. Спорт II: Ритмика и танци
13. Спорт II: Туризъм, ориентиране, катерене
14. Спорт II: Футбол

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 14)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
15. Факултативна дисциплина III: Спорт II 2 2.0 60 30 0 0 30 8 0 0 8 22 ТО 2

Факултативна дисциплина IV

Дисциплина
1. Гражданска защита
2. Безопасност на движението

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
24. Факултативна дисциплина IV 3 3.0 90 30 0 0 30 8 0 0 8 52 ТО 3

Факултативна дисциплина V

Дисциплина
1. Английски език ІІ
2. Английски език за специфични цели

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
44. Факултативна дисциплина V 6 3.0 90 35 0 0 35 9 0 0 9 46 ТО 6

 


Учебни практики

Учебна практика Продължителност Семестър
1. Летен стаж по специалността 30 часа

 


Форми на завършване на обучението

Студентите избират една от изброените по-долу групи форми на завършване на обучението.

Група форми на завършване на обучението I

Форма Кредити
1. Писмен държавен изпит 10.0
2. Държавен практико-приложен изпит 10.0

 


Обобщена информация за учебния план

Кредити и хорариум на дисциплините

Семестър Кредити Хорариум Седм.
ауд.
заетост
Общо Аудиторна заетост Индивидуална работа със студенти СР
Общо Л СУ ЛУ Общо Л СУ ЛУ
1 30.0 900 320 100 120 100 77 24 29 24 503 21.33
2 30.0 900 320 105 125 90 79 26 31 22 501 21.33
3 30.0 900 345 75 115 155 87 19 30 38 468 23.00
4 30.0 900 305 105 160 40 79 28 41 10 516 20.33
5 30.0 900 350 140 105 105 87 35 26 26 463 23.33
6 20.0 600 280 75 15 190 71 20 4 47 249 18.67
Общо 170.0 5100 1920 600 640 680 480 152 161 167 2700 21.33
%       31.25 33.33 35.42            

Брой дисциплини и брой форми на контрол

Семестър Брой дисциплини Брой изпити Брой текущи оценки
Общо Задължителни Избираеми Факултативни
1 8 6 0 2 5 2
2 7 6 0 1 4 3
3 9 6 2 1 3 4
4 7 6 1 0 3 4
5 7 6 1 0 6 1
6 6 2 3 1 2 4
Общо 41 29 7 5 23 18
%   70.73 17.07 12.20 56.10 43.90

 

      Забележка. При преброяването на дисциплините:

      - в семестрите - отчетен е броят на реално изучаваните дисциплини (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени по веднъж в два семестъра).

      - в учебния план - броят на дисциплините в равен на броя на формите на контрол (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени само по веднъж).

      Поради тези причини е възможно в четирите колони "Брой дисциплини" сумата от стойностите от редовете за семестрите да е по-голяма от съответната стойност в реда "Общо".

Завършване на обучението

№ на група Брой форми на завършване в групата Кредити Часове самостоятелна работа
Общо Държавни изпити Защити на дипломна работа
1 2 2 0 20.0 600

 


Време за прочитане на данните: 0.234 сек.     Време за генериране на страницата: 0.047 сек.

Университетска информационна система, 2014 г.