Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Kолеж - Добрич

 

 

У Ч Е Б Е Н   П Л А Н

 

Област на висше образование:
1. Педагогически науки

 

Професионално направление:
1.2. Педагогика

 

Специалност:
Предучилищна педагогика и чужд език

(Английски език)

 

Форма на обучение:
Редовна

 

Образователно-квалификационна степен:
Професионален бакалавър

 

Срок на обучение:
3 години (6 семестъра)

 

Професионална квалификация:
Детски учител и детски учител по чужд език

 

Обучението по учебния план започва през:
2015/2016 учебна година

 

Код на учебния план:
15500500

 

Учебният план е утвърден от Академичния съвет с протокол № 8/24.04.2015 г.

 


Учебни дисциплини

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
1. Теория на възпитанието 1 5.0 150 50 20 30 0 12 5 7 0 88 И 1
2. История на България 1 3.0 90 35 20 15 0 9 5 4 0 46 И 1
3. Съвременен български език I част 1 5.0 150 45 15 30 0 11 4 7 0 94 И 1
4. Чужд език I част 1 4.0 120 50 20 0 30 11 5 0 6 59 И 1
5. Занимателна математика 1 5.0 150 50 0 20 30 12 0 5 7 88 ТО 1
6. Обща и възрастова психология 1 3.0 90 30 15 15 0 7 3 4 0 53 1, 2
7. Факултативна дисциплина I 1 3.0 90 30 0 0 30 8 0 0 8 52 ТО 1
8. Факултативна дисциплина II: Спорт I 1 2.0 60 30 0 0 30 7 0 0 7 23 ТО 1
9. Съвременен български език II част 2 6.0 180 60 30 30 0 15 7 8 0 105 И 2
10. Предучилищна педагогика 2 5.0 150 50 20 30 0 13 5 8 0 87 И 2
11. Хигиена и здравно възпитание 2 4.0 120 35 20 15 0 8 5 3 0 77 ТО 2
12. Педагогическа технология на игрово взаимодействие 2 6.0 180 60 0 45 15 15 0 11 4 105 ТО 2
13. Чужд език II част 2 4.0 120 50 0 0 50 11 0 0 11 59 ТО 2
14. Обща и възрастова психология 2 3.0 90 35 15 20 0 9 4 5 0 46 И 1, 2
15. Факултативна дисцпилина III: Спорт II 2 2.0 60 30 0 0 30 8 0 0 8 22 ТО 2
16. Педагогическа психология 3 3.0 90 40 20 20 0 10 5 5 0 40 И 3
17. Детска литература 3 4.0 120 40 20 20 0 10 5 5 0 70 И 3
18. Солфеж 3 3.0 90 40 0 0 40 10 0 0 10 40 ТО 3
19. Музикален инструмент 3 3.0 90 30 0 0 30 7 0 0 7 53 3, 4
20. Чужд език III част 3 5.0 150 50 20 0 30 12 4 0 8 88 3, 4
21. Устна и писмена комуникация (практикум) 3 3.0 90 30 0 30 0 8 0 8 0 52 3, 4
22. Избираема дисцпилина I 3 3.0 90 45 0 25 20 11 0 6 5 34 ТО 3
23. Избираема дисциплина II 3 3.0 90 40 20 20 0 10 5 5 0 40 ТО 3
24. Факултативна дисциплина IV 3 3.0 90 30 0 0 30 8 0 0 8 52 ТО 3
25. Основи на природознанието 4 5.0 150 55 30 25 0 14 8 6 0 81 И 4
26. Чужд език III част 4 5.0 150 45 15 0 30 12 4 0 8 93 И 3, 4
27. Музикален инструмент 4 3.0 90 20 0 0 20 5 0 0 5 65 ТО 3, 4
28. Устна и писмена комуникация (практикум) 4 3.0 90 30 0 30 0 7 0 7 0 53 ТО 3, 4
29. Методика на формиране на начална технологична култура в детската градина 4 4.0 120 40 15 15 10 10 4 4 2 70 И 4
30. Методика на обучението по български език в детската градина 4 6.0 180 70 30 30 10 19 8 8 3 91 И 4
31. Избираема дисциплина IІІ 4 4.0 120 45 30 15 0 12 8 4 0 63 ТО 4
32. Методика на формиране на елементарни математически представи и понятия 5 6.0 180 75 30 30 15 19 7 8 4 86 И 5
33. Методика на изобразителната дейност в детската градина 5 4.0 120 35 15 10 10 8 4 2 2 77 И 5
34. Методика на взаимодействието "дете-среда" 5 4.0 120 45 20 15 10 10 5 3 2 65 И 5
35. Методика на музикалното възпитание в детската градина 5 4.0 120 45 20 15 10 11 5 4 2 64 И 5
36. Методика на двигателната дейност в детската градина 5 4.0 120 40 15 15 10 11 4 4 3 69 И 5
37. Методика на чуждоезиковото обучение в детската градина 5 5.0 150 65 30 20 15 16 7 5 4 69 И 5
38. Избираема дисциплина IV 5 3.0 90 45 15 0 30 12 4 0 8 33 ТО 5
39. Преддипломна педагогическа практика 6 3.0 90 45 0 0 45 11 0 0 11 34 И 6
40. Текуща педагогическа практика 6 5.0 150 75 0 0 75 19 0 0 19 56 ТО 6
41. Избираема дисциплина V 6 3.0 90 45 30 0 15 12 4 0 8 33 ТО 6
42. Избираема дисциплина VI 6 4.0 120 50 30 0 20 13 8 0 5 57 И 6
43. Избираема дисциплина VII 6 2.0 60 30 15 15 0 8 4 4 0 22 ТО 6
44. Факултативна дисциплина V 6 3.0 90 35 0 0 35 9 0 0 9 46 ТО 6

 


Избираеми дисциплини

Избираема дисциплина I

Дисциплина
1. Аудио-визуални и информационни технологии в обучението
2. Интегриране на деца със специални образователни потребности
3. Системи на компютърната математика

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
22. Избираема дисцпилина I 3 3.0 90 45 0 25 20 11 0 6 5 34 ТО 3

Избираема дисциплина ІІ

Дисциплина
1. Психолого-педагогически аспекти на взаимодействието
2. Езикова култура
3. Делова кореспонденция

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
23. Избираема дисциплина II 3 3.0 90 40 20 20 0 10 5 5 0 40 ТО 3

Избираема дисциплина III

Дисциплина
1. Литературознание
2. Основи на театралната култура

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
31. Избираема дисциплина IІІ 4 4.0 120 45 30 15 0 12 8 4 0 63 ТО 4

Избираема дисциплина IV

Дисциплина
1. Детска литература на чужд език
2. Произведения на английски език за деца
3. Работа с автентичен текст на чужд език

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
38. Избираема дисциплина IV 5 3.0 90 45 15 0 30 12 4 0 8 33 ТО 5

Избираема дисциплина V

Дисциплина
1. Краезнание
2. Културно историческо наследство
3. Екология и опазване на околната среда
4. Изобразителната дейност в детската градина
5. Социална екология

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 5)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
41. Избираема дисциплина V 6 3.0 90 45 30 0 15 12 4 0 8 33 ТО 6

Избираема дисциплина VІ

Дисциплина
1. Методика на вокалното обучение
2. Занимателни конструктивни игри
3. Спортна анимация
4. Сървеменни технологии в обучението по музика

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
42. Избираема дисциплина VI 6 4.0 120 50 30 0 20 13 8 0 5 57 И 6

Избираема дисциплина VІІ

Дисциплина
1. Актуални проблеми на ранното чуждоезиково обучение
2. Развиване на устни комуникативни умения на чужд език
3. Интердисциплинарни връзки в ранното чуждоезиково обучение

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
43. Избираема дисциплина VII 6 2.0 60 30 15 15 0 8 4 4 0 22 ТО 6

 


Факултативни дисциплини

Факултативна дисциплина I

Дисциплина
1. Интернернет технологии
2. Компютърно моделиране

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
7. Факултативна дисциплина I 1 3.0 90 30 0 0 30 8 0 0 8 52 ТО 1

Факултативна дисциплина II: Спорт I

Дисциплина
1. Спорт I
2. Спорт I: Аеробика
3. Спорт I: Баскетбол
4. Спорт I: Бойни изкуства
5. Спорт I: Волейбол
6. Спорт I: Зимни спортове
7. Спорт I: Йога
8. Спорт I: Лечебна гимнастика
9. Спорт I: Мажоретен състав
10. Спорт I: Плуване
11. Спорт I: Ракетни спортове
12. Спорт I: Ритмика и танци
13. Спорт I: Туризъм, ориентиране, катерене
14. Спорт I: Футбол

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 14)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
8. Факултативна дисциплина II: Спорт I 1 2.0 60 30 0 0 30 7 0 0 7 23 ТО 1

Факултативна дисциплина III: Спорт II

Дисциплина
1. Спорт II
2. Спорт II: Аеробика
3. Спорт II: Баскетбол
4. Спорт II: Бойни изкуства
5. Спорт II: Волейбол
6. Спорт II: Зимни спортове
7. Спорт II: Йога
8. Спорт II: Лечебна гимнастика
9. Спорт II: Мажоретен състав
10. Спорт II: Плуване
11. Спорт II: Ракетни спортове
12. Спорт II: Ритмика и танци
13. Спорт II: Туризъм, ориентиране, катерене
14. Спорт II: Футбол

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 14)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
15. Факултативна дисцпилина III: Спорт II 2 2.0 60 30 0 0 30 8 0 0 8 22 ТО 2

Факултативна дисциплина IV

Дисциплина
1. Текстообработка и електронни таблици
2. Интегрирани среди и приложения

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
44. Факултативна дисциплина V 6 3.0 90 35 0 0 35 9 0 0 9 46 ТО 6

Факултативна дисциплина V

Дисциплина
1. Гражданска защита
2. Безопасност на движението

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
24. Факултативна дисциплина IV 3 3.0 90 30 0 0 30 8 0 0 8 52 ТО 3

 


Учебни практики

Учебна практика Продължителност Семестър
1. Летен стаж по специалността 30 часа

 


Форми на завършване на обучението

Студентите избират една от изброените по-долу групи форми на завършване на обучението.

Група форми на завършване на обучението I

Форма Кредити
1. Писмен държавен изпит 10.0
2. Държавен практико-приложен изпит 10.0

 


Обобщена информация за учебния план

Кредити и хорариум на дисциплините

Семестър Кредити Хорариум Седм.
ауд.
заетост
Общо Аудиторна заетост Индивидуална работа със студенти СР
Общо Л СУ ЛУ Общо Л СУ ЛУ
1 30.0 900 320 90 110 120 77 22 27 28 503 21.33
2 30.0 900 320 85 140 95 79 21 35 23 501 21.33
3 30.0 900 345 80 115 150 86 19 29 38 469 23.00
4 30.0 900 305 120 115 70 79 32 29 18 516 20.33
5 30.0 900 350 145 105 100 87 36 26 25 463 23.33
6 20.0 600 280 75 15 190 72 16 4 52 248 18.67
Общо 170.0 5100 1920 595 600 725 480 146 150 184 2700 21.33
%       30.99 31.25 37.76            

Брой дисциплини и брой форми на контрол

Семестър Брой дисциплини Брой изпити Брой текущи оценки
Общо Задължителни Избираеми Факултативни
1 8 6 0 2 4 3
2 7 6 0 1 3 4
3 9 6 2 1 2 4
4 7 6 1 0 4 3
5 7 6 1 0 6 1
6 6 2 3 1 2 4
Общо 40 28 7 5 21 19
%   70.00 17.50 12.50 52.50 47.50

 

      Забележка. При преброяването на дисциплините:

      - в семестрите - отчетен е броят на реално изучаваните дисциплини (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени по веднъж в два семестъра).

      - в учебния план - броят на дисциплините в равен на броя на формите на контрол (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени само по веднъж).

      Поради тези причини е възможно в четирите колони "Брой дисциплини" сумата от стойностите от редовете за семестрите да е по-голяма от съответната стойност в реда "Общо".

Завършване на обучението

№ на група Брой форми на завършване в групата Кредити Часове самостоятелна работа
Общо Държавни изпити Защити на дипломна работа
1 2 2 0 20.0 600

 


Време за прочитане на данните: 0.281 сек.     Време за генериране на страницата: 0.046 сек.

Университетска информационна система, 2014 г.