Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Kолеж - Добрич

 

 

У Ч Е Б Е Н   П Л А Н

 

Област на висше образование:
4. Природни науки, математика и информатика

 

Професионално направление:
4.6. Информатика и компютърни науки

 

Специалност:
Информатика и информационни технологии

Форма на обучение:
Редовна

 

Образователно-квалификационна степен:
Професионален бакалавър

 

Срок на обучение:
3 години (6 семестъра)

 

Професионална квалификация:
Информатик, информационен администратор

 

Обучението по учебния план започва през:
2014/2015 учебна година

 

Код на учебния план:
14501300

 

Учебният план е утвърден от Академичния съвет с протокол № 8/25.04.2014 г.

 


Учебни дисциплини

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
1. Теоретични основи на информатиката 1 6.0 180 60 30 30 0 15 8 7 0 105 И 1
2. Компютърни архитектури 1 6.0 180 60 15 30 15 15 3 8 4 105 И 1
3. Дискретна математика 1 3.0 90 30 15 15 0 8 4 4 0 52 1, 2
4. Интегрирани среди и приложения 1 3.0 90 45 0 0 45 10 0 0 10 35 ТО 1
5. Mатематика І част (Линейна алгебра и аналитична геометрия) 1 6.0 180 65 20 30 15 16 5 8 3 99 И 1
6. Английски език 1 3.0 90 30 0 0 30 8 0 0 8 52 ТО 1
7. Факултативна дисциплина І 1 3.0 90 30 0 0 30 8 0 0 8 52 ТО 1
8. Дискретна математика 2 3.0 90 30 15 15 0 7 3 4 0 53 И 1, 2
9. Програмиране І част 2 6.0 180 65 30 10 25 16 8 2 6 99 И 2
10. Операционни системи 2 6.0 180 60 30 15 15 15 8 3 4 105 И 2
11. Математика ІІ част (Математически анализ I част) 2 6.0 180 65 20 30 15 16 5 8 3 99 И 2
12. Текстообработка 2 3.0 90 45 0 0 45 11 0 0 11 34 ТО 2
13. Факултативна дисциплина ІІ 2 3.0 90 30 15 15 0 7 3 4 0 53 ТО 2
14. Факултативна дисциплина III: Спорт I 2 3.0 90 30 0 0 30 8 0 0 8 52 ТО 2
15. Компютърни мрежи и комуникации 3 6.0 180 60 30 15 15 15 8 4 3 105 И 3
16. Програмиране ІІ част 3 7.0 210 65 30 10 25 16 8 2 6 129 И 3
17. Математика ІІІ част (Математически анализ II част) 3 6.0 180 65 20 30 15 16 5 8 3 99 И 3
18. Електронни таблици 3 3.0 90 45 0 0 45 12 0 0 12 33 ТО 3
19. Избираема дисциплина І 3 5.0 150 60 15 15 30 15 4 3 8 75 ТО 3
20. Факултативна дисциплина ІV: Спорт II 3 3.0 90 30 0 0 30 8 0 0 8 52 ТО 3
21. Обектно-ориентирано програмиране 4 6.0 180 65 30 10 25 16 8 2 6 99 И 4
22. Структури от данни и алгоритми 4 6.0 180 60 15 15 30 15 3 4 8 105 И 4
23. Приложна математика I част (Теория на вероятностите и математическа статистика) 4 6.0 180 65 30 20 15 16 8 5 3 99 И 4
24. Избираема дисциплина ІI 4 4.0 120 40 0 15 25 11 0 4 7 69 ТО 4
25. Избираема дисциплина III 4 5.0 150 50 20 15 15 13 5 4 4 87 И 4
26. Факултативна дисциплина V 4 3.0 90 45 0 45 0 10 0 10 0 35 ТО 4
27. Изкуствен интелект и експертни системи 5 6.0 180 65 20 15 30 16 5 3 8 99 И 5
28. Защита на информацията 5 5.0 150 50 15 15 20 13 4 4 5 87 И 5
29. Бази данни и приложения 5 6.0 180 65 15 15 35 16 4 4 8 99 И 5
30. Приложна математика ІІ част (Числени методи и математическо оптимиране) 5 6.0 180 65 30 20 15 17 8 5 4 98 И 5
31. Избираема дисциплина IV 5 4.0 120 45 15 15 15 12 4 4 4 63 ТО 5
32. Факултативна дисциплина VI 5 3.0 90 35 15 20 0 9 4 5 0 46 ТО 5
33. Информационни системи 6 4.0 120 60 30 15 15 15 8 3 4 45 И 6
34. Софтуерни технологии и производства 6 4.0 120 60 25 15 20 15 6 4 5 45 И 6
35. Избираема дисциплина V 6 4.0 120 60 0 25 35 14 0 6 8 46 ТО 6
36. Избираема дисциплина VІ 6 4.0 120 60 0 25 35 14 0 6 8 46 ТО 6
37. Избираема дисциплина VII 6 4.0 120 60 30 10 20 16 8 2 6 44 И 6

 


Избираеми дисциплини

Избираема дисциплина №1

Дисциплина
1. Компютърно и математическо моделиране
2. Защита на организационната сигурност
3. Основи на информационната наука

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
19. Избираема дисциплина І 3 5.0 150 60 15 15 30 15 4 3 8 75 ТО 3

Избираема дисциплина №2

Дисциплина
1. Софтуер в графично ориентирани среди
2. Разработка и управление на софтуерни продукти
3. Обработка на данни и документи

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
24. Избираема дисциплина ІI 4 4.0 120 40 0 15 25 11 0 4 7 69 ТО 4

Избираема дисциплина №3

Дисциплина
1. Математика ІV част
2. Основи на алгоритмизацията
3. Избрани глави на математическия анализ

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
25. Избираема дисциплина III 4 5.0 150 50 20 15 15 13 5 4 4 87 И 4

Избираема дисциплина №4

Дисциплина
1. Информационни технологии в бизнеса и администрацията
2. Кодиране и защита на данни
3. Информационен мениджмънт

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
31. Избираема дисциплина IV 5 4.0 120 45 15 15 15 12 4 4 4 63 ТО 5

Избираема дисциплина №5

Дисциплина
1. Интернет технологии
2. Web програмиране
3. Компютърни технологии в образованието

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
35. Избираема дисциплина V 6 4.0 120 60 0 25 35 14 0 6 8 46 ТО 6

Избираема дисциплина №6

Дисциплина
1. Мултимедийни и хипермедийни технологии
2. Въведение в информационното брокерство
3. Информационно общество и информационна политика

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
36. Избираема дисциплина VІ 6 4.0 120 60 0 25 35 14 0 6 8 46 ТО 6

Избираема дисциплина №7

Дисциплина
1. Компютърна графика
2. Компютърни информационни технологии в природознанието
3. Компютърни информационни технологии в математиката
4. Големи масиви от данни в R

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
37. Избираема дисциплина VII 6 4.0 120 60 30 10 20 16 8 2 6 44 И 6

 


Факултативни дисциплини

Факултативна дисциплина №1

Дисциплина
1. Системи на компютърната математика (Maple)
2. Системи на компютърната математика (Derive)

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
7. Факултативна дисциплина І 1 3.0 90 30 0 0 30 8 0 0 8 52 ТО 1

Факултативна дисциплина №2

Дисциплина
1. Специализиран английски език
2. Бизнес английски език

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
13. Факултативна дисциплина ІІ 2 3.0 90 30 15 15 0 7 3 4 0 53 ТО 2

Факултативна дисциплина №3: Спорт I

Дисциплина
1. Спорт I
2. Спорт I: Аеробика
3. Спорт I: Баскетбол
4. Спорт I: Бойни изкуства
5. Спорт I: Волейбол
6. Спорт I: Зимни спортове
7. Спорт I: Йога
8. Спорт I: Лечебна гимнастика
9. Спорт I: Мажоретен състав
10. Спорт I: Плуване
11. Спорт I: Ракетни спортове
12. Спорт I: Ритмика и танци
13. Спорт I: Туризъм, ориентиране, катерене
14. Спорт I: Футбол

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 14)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
14. Факултативна дисциплина III: Спорт I 2 3.0 90 30 0 0 30 8 0 0 8 52 ТО 2

Факултативна дисциплина №4: Спорт II

Дисциплина
1. Спорт II
2. Спорт II: Аеробика
3. Спорт II: Баскетбол
4. Спорт II: Бойни изкуства
5. Спорт II: Волейбол
6. Спорт II: Зимни спортове
7. Спорт II: Йога
8. Спорт II: Лечебна гимнастика
9. Спорт II: Мажоретен състав
10. Спорт II: Плуване
11. Спорт II: Ракетни спортове
12. Спорт II: Ритмика и танци
13. Спорт II: Туризъм, ориентиране, катерене
14. Спорт II: Футбол

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 14)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
20. Факултативна дисциплина ІV: Спорт II 3 3.0 90 30 0 0 30 8 0 0 8 52 ТО 3

Факултативна дисциплина №5

Дисциплина
1. Устна и писмена комуникация (практикум)
2. Основи на електронното обслужване
3. Основи на електронния бизнес
4. Проектиране на приложения за мобилни персонални устройства

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
26. Факултативна дисциплина V 4 3.0 90 45 0 45 0 10 0 10 0 35 ТО 4

Факултативна дисциплина №6

Дисциплина
1. Контент мениджмънт системи
2. Защита на интелектуалната собственост

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
32. Факултативна дисциплина VI 5 3.0 90 35 15 20 0 9 4 5 0 46 ТО 5

 


Учебни практики

Учебна практика Продължителност Семестър
1. Летен стаж по специалността 30 часа

 


Форми на завършване на обучението

Студентите избират една от изброените по-долу групи форми на завършване на обучението.

Група форми на завършване на обучението I

Форма Кредити
1. Писмен държавен изпит по информатика и информационни технологии 10.0

 


Обобщена информация за учебния план

Кредити и хорариум на дисциплините

Семестър Кредити Хорариум Седм.
ауд.
заетост
Общо Аудиторна заетост Индивидуална работа със студенти СР
Общо Л СУ ЛУ Общо Л СУ ЛУ
1 30.0 900 320 80 105 135 80 20 27 33 500 21.33
2 30.0 900 325 110 85 130 80 27 21 32 495 21.67
3 30.0 900 325 95 70 160 82 25 17 40 493 21.67
4 30.0 900 325 95 120 110 81 24 29 28 494 21.67
5 30.0 900 325 110 100 115 83 29 25 29 492 21.67
6 20.0 600 300 85 90 125 74 22 21 31 226 20.00
Общо 170.0 5100 1920 575 570 775 480 147 140 193 2700 21.33
%       29.95 29.69 40.36            

Брой дисциплини и брой форми на контрол

Семестър Брой дисциплини Брой изпити Брой текущи оценки
Общо Задължителни Избираеми Факултативни
1 7 6 0 1 3 3
2 7 5 0 2 4 3
3 6 4 1 1 3 3
4 6 3 2 1 4 2
5 6 4 1 1 4 2
6 5 2 3 0 3 2
Общо 36 23 7 6 21 15
%   63.89 19.44 16.67 58.33 41.67

 

      Забележка. При преброяването на дисциплините:

      - в семестрите - отчетен е броят на реално изучаваните дисциплини (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени по веднъж в два семестъра).

      - в учебния план - броят на дисциплините в равен на броя на формите на контрол (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени само по веднъж).

      Поради тези причини е възможно в четирите колони "Брой дисциплини" сумата от стойностите от редовете за семестрите да е по-голяма от съответната стойност в реда "Общо".

Завършване на обучението

№ на група Брой форми на завършване в групата Кредити Часове самостоятелна работа
Общо Държавни изпити Защити на дипломна работа
1 1 1 0 10.0 300

 


Време за прочитане на данните: 0.297 сек.     Време за генериране на страницата: 0.046 сек.

Университетска информационна система, 2014 г.