Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Kолеж - Добрич

 

 

У Ч Е Б Е Н   П Л А Н

 

Област на висше образование:
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

 

Професионално направление:
6.2. Растителна защита

 

Специалност:
Растителна защита

Форма на обучение:
Редовна

 

Образователно-квалификационна степен:
Професионален бакалавър

 

Срок на обучение:
3 години (6 семестъра)

 

Професионална квалификация:
Агроном

 

Обучението по учебния план започва през:
2014/2015 учебна година

 

Код на учебния план:
14501600

 

Учебният план е утвърден от Академичния съвет с протокол № 8/25.04.2014 г.

 


Учебни дисциплини

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
1. Ботаника 1 6.0 180 60 30 15 15 14 7 4 3 106 И 1
2. Зоология 1 6.0 180 45 15 15 15 11 4 3 4 124 И 1
3. Обща и неорганична химия 1 5.0 150 45 30 15 0 11 8 3 0 94 И 1
4. Механизация на земеделието 1 5.0 150 45 15 15 15 11 4 3 4 94 И 1
5. Приложна математика 1 4.0 120 60 20 25 15 13 4 6 3 47 ТО 1
6. Факултативна дисциплина І 1 2.0 60 30 0 15 15 7 0 4 3 23 ТО 1
7. Факултативна дисциплина II: Спорт I 1 2.0 60 30 0 0 30 8 0 0 8 22 ТО 1
8. Общо земеделие 2 6.0 180 60 15 30 15 15 4 8 3 105 И 2
9. Почвознание 2 6.0 180 65 30 20 15 16 8 5 3 99 И 2
10. Микробиология 2 6.0 180 45 15 15 15 11 4 3 4 124 И 2
11. Органична химия 2 4.0 120 45 30 0 15 11 8 0 3 64 И 2
12. Екология и опазване на околната среда 2 4.0 120 60 15 30 15 14 4 7 3 46 И 2
13. Практика по ботаника 2 2.0 60 30 0 0 30 8 0 0 8 22 ТО 2
14. Чужд език І част 2 2.0 60 30 0 30 0 8 0 8 0 22 ТО 2
15. Агрохимия 3 6.0 180 50 15 20 15 13 4 5 4 117 И 3
16. Икономика 3 4.0 120 35 20 15 0 9 5 4 0 76 И 3
17. Зеленчукопроизводство 3 7.0 210 60 15 15 30 15 4 3 8 135 И 3
18. Растениевъдство I част (зърнени култури) 3 7.0 210 60 30 15 15 15 8 3 4 135 И 3
19. Чужд език ІІ част 3 4.0 120 60 15 30 15 14 3 8 3 46 ТО 3
20. Факултативна дисциплина ІІI: Спорт II 3 2.0 60 30 0 0 30 8 0 0 8 22 ТО 3
21. Лозарство 4 5.0 150 45 15 15 15 11 4 3 4 94 И 4
22. Растениевъдство II част (технически и фуражни култури) 4 6.0 180 60 30 15 15 15 8 3 4 105 И 4
23. Генетика и селекция на растенията 4 6.0 180 60 30 15 15 16 8 4 4 104 И 4
24. Избираема дисциплина I 4 4.0 120 60 30 15 15 15 8 4 3 45 И 4
25. Избираема дисциплина II 4 4.0 120 60 15 30 15 15 4 8 3 45 И 4
26. Факултативна дисциплина ІV 4 3.0 90 45 0 45 0 11 0 11 0 34 ТО 4
27. Факултативна дисциплина V 4 2.0 60 30 15 0 15 7 4 0 3 23 ТО 4
28. Овощарство 5 6.0 180 75 30 15 30 20 8 4 8 85 И 5
29. Хербология 5 7.0 210 60 30 15 15 16 8 4 4 134 И 5
30. Eнтомология 5 7.0 210 75 30 15 30 19 7 4 8 116 И 5
31. Практика по ентомология 5 3.0 90 30 0 0 30 8 0 0 8 52 ТО 5
32. Избираема дисциплина IІІ 5 5.0 150 60 15 30 15 15 4 8 3 75 ТО 5
33. Факултативна дисциплина VI 5 2.0 60 30 15 0 15 7 4 0 3 23 ТО 5
34. Фитопатология 6 6.0 180 75 30 15 30 19 8 4 7 86 И 6
35. Практика по хербология 6 2.0 60 30 0 0 30 8 0 0 8 22 ТО 6
36. Практика по фитопатология 6 2.0 60 30 0 0 30 8 0 0 8 22 ТО 6
37. Практика по генетика и селекция 6 2.0 60 30 0 0 30 8 0 0 8 22 ТО 6
38. Избираема дисциплина ІV 6 4.0 120 60 15 15 30 15 4 3 8 45 ТО 6
39. Избираема дисциплина V 6 4.0 120 60 30 15 15 15 8 3 4 45 ТО 6

 


Избираеми дисциплини

Избираема дисциплина I

Дисциплина
1. Физиология и биохимия на растенията
2. Растителни генетични ресурси

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
24. Избираема дисциплина I 4 4.0 120 60 30 15 15 15 8 4 3 45 И 4

Избираема дисциплина II

Дисциплина
1. Енергийни култури
2. Карантина по растенията

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
25. Избираема дисциплина II 4 4.0 120 60 15 30 15 15 4 8 3 45 И 4

Избираема дисциплина IІІ

Дисциплина
1. Химическа защита
2. Семезнание
3. Биологично земеделие

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
32. Избираема дисциплина IІІ 5 5.0 150 60 15 30 15 15 4 8 3 75 ТО 5

Избираема дисциплина ІV

Дисциплина
1. Информационни технологии
2. In-vitro индуциране на генетично разнообразие при растенията
3. Биометрия и опитно дело

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
38. Избираема дисциплина ІV 6 4.0 120 60 15 15 30 15 4 3 8 45 ТО 6

Избираема дисциплина V

Дисциплина
1. Агрометеорология
2. Ненасекомни неприятели
3. Интегрирана борба

Избираеми дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
39. Избираема дисциплина V 6 4.0 120 60 30 15 15 15 8 3 4 45 ТО 6

 


Факултативни дисциплини

Факултативна дисциплина I

Дисциплина
1. Гражданска защита
2. Безопасност на движението

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 2)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
6. Факултативна дисциплина І 1 2.0 60 30 0 15 15 7 0 4 3 23 ТО 1

Факултативна дисциплина II: Спорт I

Дисциплина
1. Спорт I
2. Спорт I: Аеробика
3. Спорт I: Баскетбол
4. Спорт I: Бойни изкуства
5. Спорт I: Волейбол
6. Спорт I: Зимни спортове
7. Спорт I: Йога
8. Спорт I: Лечебна гимнастика
9. Спорт I: Мажоретен състав
10. Спорт I: Плуване
11. Спорт I: Ракетни спортове
12. Спорт I: Ритмика и танци
13. Спорт I: Туризъм, ориентиране, катерене
14. Спорт I: Футбол

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 14)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
7. Факултативна дисциплина II: Спорт I 1 2.0 60 30 0 0 30 8 0 0 8 22 ТО 1

Факултативна дисциплина III: Спорт II

Дисциплина
1. Спорт II
2. Спорт II: Аеробика
3. Спорт II: Баскетбол
4. Спорт II: Бойни изкуства
5. Спорт II: Волейбол
6. Спорт II: Зимни спортове
7. Спорт II: Йога
8. Спорт II: Лечебна гимнастика
9. Спорт II: Мажоретен състав
10. Спорт II: Плуване
11. Спорт II: Ракетни спортове
12. Спорт II: Ритмика и танци
13. Спорт II: Туризъм, ориентиране, катерене
14. Спорт II: Футбол

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 14)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
20. Факултативна дисциплина ІІI: Спорт II 3 2.0 60 30 0 0 30 8 0 0 8 22 ТО 3

Факултативна дисциплина IV

Дисциплина
1. Устна и писмена комуниникация (практикум)
2. Езикова култура
3. Език и комуникации
4. Семепроизводство на културните растения

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 4)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
26. Факултативна дисциплина ІV 4 3.0 90 45 0 45 0 11 0 11 0 34 ТО 4

Факултативна дисциплина V

Дисциплина
1. Информационен маркетинг и реклама
2. Аграрен мениджмънт
3. Стопанска история

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
27. Факултативна дисциплина V 4 2.0 60 30 15 0 15 7 4 0 3 23 ТО 4

Факултативна дисциплина VI

Дисциплина
1. Информационни технологии в бизнеса и администрацията
2. Текстообработка и електронни таблици
3. Бизнес английски

Факултативни дисциплини в учебния план от тази група (1 от 3)

Дисциплина Се-
мес-
тър
Кре-
ди-
ти
Хорариум Кон-
трол
Семестри, в които се изучава
Об-
що
Ауд. заетост ИРС СР
Об. Л СУ ЛУ Об. Л СУ ЛУ
33. Факултативна дисциплина VI 5 2.0 60 30 15 0 15 7 4 0 3 23 ТО 5

 


Учебни практики

Учебна практика Продължителност Семестър
1. Летен стаж по специалността 30 часа

 


Форми на завършване на обучението

Студентите избират една от изброените по-долу групи форми на завършване на обучението.

Група форми на завършване на обучението I

Форма Кредити
1. Писмен държавен изпит по растителна защита 10.0
2. Практически държавен изпит по растителна защита 10.0

 


Обобщена информация за учебния план

Кредити и хорариум на дисциплините

Семестър Кредити Хорариум Седм.
ауд.
заетост
Общо Аудиторна заетост Индивидуална работа със студенти СР
Общо Л СУ ЛУ Общо Л СУ ЛУ
1 30.0 900 315 110 100 105 75 27 23 25 510 21.00
2 30.0 900 335 105 125 105 83 28 31 24 482 22.33
3 30.0 900 295 95 95 105 74 24 23 27 531 19.67
4 30.0 900 360 135 135 90 90 36 33 21 450 24.00
5 30.0 900 330 120 75 135 85 31 20 34 485 22.00
6 20.0 600 285 75 45 165 73 20 10 43 242 19.00
Общо 170.0 5100 1920 640 575 705 480 166 140 174 2700 21.33
%       33.33 29.95 36.72            

Брой дисциплини и брой форми на контрол

Семестър Брой дисциплини Брой изпити Брой текущи оценки
Общо Задължителни Избираеми Факултативни
1 7 5 0 2 4 3
2 7 7 0 0 5 2
3 6 5 0 1 4 2
4 7 3 2 2 5 2
5 6 4 1 1 3 3
6 6 4 2 0 1 5
Общо 39 28 5 6 22 17
%   71.79 12.82 15.38 56.41 43.59

 

      Забележка. При преброяването на дисциплините:

      - в семестрите - отчетен е броят на реално изучаваните дисциплини (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени по веднъж в два семестъра).

      - в учебния план - броят на дисциплините в равен на броя на формите на контрол (т.е. двусеместриалните дисциплини са преброени само по веднъж).

      Поради тези причини е възможно в четирите колони "Брой дисциплини" сумата от стойностите от редовете за семестрите да е по-голяма от съответната стойност в реда "Общо".

Завършване на обучението

№ на група Брой форми на завършване в групата Кредити Часове самостоятелна работа
Общо Държавни изпити Защити на дипломна работа
1 2 2 0 20.0 600

 


Време за прочитане на данните: 0.281 сек.     Време за генериране на страницата: 0.047 сек.

Университетска информационна система, 2014 г.